logo meemira.com

Original news    English    Italian    Albanian   

Pagat e reja per te gjitha nivelet e administrates
Autor Roni - 05 marzo 2012 14:55
  

Rritja e pagave per administraten do te nise ne fillim te shtatorit. Departamenti i Administrates Publike hartoi nje jave me pare variantin perfundimtar te pagave per te gjithe strukturen e administrates dhe te enjten vendimi u firmos nga Kryeministr-

i Berisha.Akti u botua dje ne Fletoren Zyrtare dhe punonjesit e administrates ne fillim te muajit te ardhshem do ta marrin pagen me ndryshimet e miratuara ne Keshillin e Ministrave. Vendimi kete vit do t’i shtrije efektet nga 15 korriku. “Efektet financiare te ketij vendimi per vitin 2011 te perballohen nga fondet e politikes se pagave te planifikuara per vitin 2011. Ngarkohet Ministria e Financave dhe Departamenti i Administrates Publike per zbatimin e ketij vendimi. Ky vendim hyn ne fuqi pas botimit ne Fletoren Zyrtare dhe i shtrin efektet financiare nga data 15 korrik 2011”. Ne kete menyre, qeveria ka shtyre me dy jave hyrjen ne fuqi te vendimit dhe rritja per muajin korrik do te jete gjysme. Ne vendimin e Keshillit te Ministrave, rrogat e mjekeve dhe mesuesve do te rriten me 4-5 per qind, rrogat e uleta me 6 per qind, rrogat e mesme me 4-5 per qind dhe ato te larta me 3 per qind. Sipas variantit te ri, paga e nje punonjesi te administrates perbehet nga paga e grupit (kategoria 1- 1-

28 500 leke; kategoria IV – 25 500 leke); shtesa per vjetersi pune, e cila eshte 2 per qind, shtesa per kualifikim, e cila eshte zero dhe shtesa per pozicion. Ne kete menyre, paga e grupit eshte nga 13 mije leke per punonjesit me diplome te nivelit te dyte, deri ne 10 mije leke per punonjesit me diplome te nivelit te pare. Gazeta boton sot tabelen e plote me te gjitha pozicionet per rreth 50 mije punonjes te administrates, duke filluar nga zyrat e Presidences, Kryeministrise, Kuvendit dhe te gjitha institucionet e varesise. Nga ndryshimi i pagave, sipas vendimit te botuar ne Fletoren Zyrtare, perfitojne edhe zv.ministrat, strukture kjo prej nga ku referohen pagat e disa pozicioneve te administrates. Keshtu, nje zv.minister deri tani e ka pasur pagen 136 mije leke, ndersa nga 15 korriku do te kete nje page prej 138 750 lekesh. Keshtu, paga e keshilltarit te Presidentit, Kryeministrit, kryetarit te Kuvendit, te kreut te KQZ-se, shefi i Protokollit te Kryeministrit, drejtori i kabinetit te zv.kryeministrit, drejtori i kabinetit te Avokatit te Popullit jane te barabarta me pagen e zv.ministrit. Sipas ketij vendimi, prefekti i Tiranes, Keltis Kruja, do te kete nje page 117 300 leke, prefektet e 11 qarqeve te tjera do te paguhen me 109 100 leke.
Struktura e pagave per nepunesit civile/nepunesit ne
KLASA I
Kategoria I-a
SHTESA E POZICIONIT
128.500 leke/muaj
Kategoria I-b
SHTESA E POZICIONIT
117.300 leke/muaj
KLASA II
Kategoria II-a
SHTESA E POZICIONIT
107.100 leke/muaj
Kategoria II-b
SHTESA E POZICIONIT
89.800 leke/muaj
KLASA III
Kategoria III-a
SHTESA E POZICIONIT
72.500 leke/muaj
Kategoria III-a/1
SHTESA E POZICIONIT
63.300 leke/muaj
Kategoria III-b
SHTESA E POZICIONIT
55.100 leke/muaj
KLASA IV
Kategoria IV-a
SHTESA E POZICIONIT
43.900 leke/muaj
Kategoria IV-b
SHTESA E POZICIONIT
33.700 leke/muaj
Kategoria IV-c
SHTESA E POZICIONIT
25.500 leke/muaj
* Per te gjitha kategorite shtesa e pages per vjetersi eshte 2% per cdo vit pune. Shtesa per Kualifikim ne vendim eshte 0 leke.
Vlera e diplomes sipas
Grupi I
Diplome e Nivelit te Dyte (DND)/ Diplome e Integruar e Nivelit te Dyte (DIND)/Te barazvlefshme me to sipas legjislacionit te arsimit te larte
Vlera
13000 leke/muaj
Grupi II
Diplome e Nivelit te Pare (DNP) apo te barazvlefshme me to sipas legjislacionit te arsimit te larte + Master i Nivelit te Pare (MNP)
Vlera
11000 leke/muaj
Grupi III
Diplome e Nivelit te Pare (DNP)/ Te barazvlefshme me to sipas legjislacionit te arsimit te larte
Vlera
10000 leke/muaj
Rritja e pagave sipas sektoreve
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve civile/nepunesve ne institucionet e Kategorise se pare
Pozicioni:
Sekretar i Pergjithshem ne: Kryeministri, Presidence, Kuvend, Prokurori te Pergjithshme, Avokatin e Popullit Kancelar i Gjykates se Larte
Kategoria e pages I-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Sekretar i Pergjithshem ne: Ministri; institucionet e tjera te pavarura Drejtor Departamenti ne Keshillin e Ministrave Drejtor i Departamentit te Administrates Publike Drejtor ekzekutiv i Institutit te Studimeve per Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ne Shqiperi
Kategoria e pages I-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Drejtor i Drejtorise se Pergjithshme, Ndihmeskomisioner kategoria e pare ne institucionin e Avokatit te Popullit Zevendesdrejtor ekzekutiv i Institutit te Studimeve per Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ne Shqiperi
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Drejtor Drejtorie, Ndihmeskomisioner kategoria e dyte ne institucionin e Avokatit te Popullit
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori
Kategoria e pages III-a ose III a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Specialist i nivelit te larte
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Pozicioni:
Specialist i nivelit te mesem
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II Ose Grupi III
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-B
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II Ose Grupi III
Kategorite e pagave te punonjesve me arsim te larte te administrates gjyqesore ne gjykatat e shkalles se pare dhe ne gjykatat e apelit dhe te administrates se prokurorive prane gjykatave te shkalles se pare dhe prane gjykatave te apelit
Pozicioni:
Pergjegjes i Sherbimeve Mbeshtetese ne Gjykaten e Krimeve te Renda
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Kryesekretar gjyqesor, Kryesekretar ne prokurori, Kryetar dege
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Pozicioni:
Sekretar gjyqesor, Sekretar prane prokuroreve, Specialist Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne institucionet qendrore te kategorise se dyte (Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore ne varesi te Keshillit te Ministrave/Kryeministrit)
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Zevendestitullar i institucionit, Drejtor drejtorie Anetar i Komisionit te Prokurimit Publik
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Anetar i organit drejtues,Inspektor i Pergjithshem ne Drejtorine e Pergjithshme te Arkivave
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori,Pergjegjes i Bibliotekes Shkencore ne Akademine e Shkencave
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Inspektor, Redaktor ne Akademine e Shkencave
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Pozicioni:
Asistent seksioni ne Akademine e Shkencave. Bibliograf ne Akademine e Shkencave
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-a ose IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave dhe shtesat per kushte pune te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne agjencine kombetare te shoqerise se informacionit
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
20.000 leke/muaj
Pozicioni:
Zevendestitullar i institucionit. Drejtor drejtorie ne drejtorite e permbajtjes
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
15.000 leke/muaj
Pozicioni:
Drejtor drejtorie ne drejtorite
Mbeshtetese
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
0 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne sektoret e permbajtjes
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
20.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne sektoret mbeshtetes
Kategoria e pages III-a/1 ose III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
0 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist ne sektoret, apo drejtorite e permbajtjes
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Shtesa per kushte pune
25.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist ne sektoret, apo drejtorite mbeshtetese
Kategoria e pages IV-a ose IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
0 leke/muaj
Nivelet e pagave per punonjesit kerkimore e shkencore ne akademine e shkencave
Emertimi
Kryetar i Akademise se Shkencave
Paga
173.400 leke/muaj
Emertimi
Zevendeskryetar i Akademise se Shkencave Sekretar Shkencor i Akademise se Shkencave
Paga
138.750 leke/muaj
Emertimi
Akademik
Paga
121.380 leke/muaj
Emertimi
Akademik i Asociuar, Profesor
Paga
105.570 leke/muaj
Emertimi
Profesor i Asociuar
Paga
91.800 leke/muaj
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore ne varesi te ministrave te linjes (Institucionet qendrore te grupit te pare)
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Zevendestitullar i institucionit, Inspektor ne Agjencine e Auditimit te Programeve te Asistences, akredituar nga Bashkimi Europian, Drejtor Drejtorie ne Agjencine Kombetare te Provimeve
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Drejtor Drejtorie, Anetar i Komitetit Shteteror te Kulteve, Menaxher Trajnimi ne Institutin e Trajnimit te Administrates Publike, Kapiteni i Porteve
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori, Kapiteni i Portit
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Inspektor
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-a ose IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave dhe shtesat per kushte pune te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne zyren qendrore te regjistrimit te pasurive te paluajtshme
Pozicioni:
Kryeregjistruesi
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
13.000 leke/muaj
Pozicioni:
Zevendeskryeregjistruesi
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
13.000 leke/muaj
Pozicioni:
Drejtor Drejtorie
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
15.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
5.000 leke/muaj
Pozicioni:
Inspektor
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Shtesa per kushte pune
5.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-a ose IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj dhe 5.000 leke/muaj
Kategorite e pagave dhe shtesat per kushte pune te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne drejtorine e pergjithshme te burgjeve
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj
Pozicioni:
Zevendestitullar i Institucionit
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
8.000 leke/muaj
Pozicioni:
Drejtor i Drejtorise se SHKBB-se
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
15.000 leke/muaj
Pozicioni:
Drejtor Drejtorie
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
6.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne Drejtorine e SHKBB-se
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
6.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
0 leke/muaj
Pozicioni:
Inspektor
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Shtesa per kushte pune
0 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist/inspektor ne Drejtorine e SHKBB-se
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
5.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
0 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
0 leke/muaj
Kategorite e pagave dhe shtesat per kushte pune te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne agjencine e legalizimit, urbanizimit dhe integrimit te zonave/ndertimeve informale
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
13.000 leke/muaj
Pozicioni:
Zevendestitullar i Institucionit
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
13.000 leke/muaj
Pozicioni:
Drejtor Drejtorie
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
15.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori, Koordinator
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
5.000 leke/muaj
Pozicioni:
Inspektor
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Shtesa per kushte pune
5.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
5.000 leke/muaj
Kategorite e pagave dhe shtesat per kushte pune te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne agjencine e kthimit dhe kompensimit te pronave
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
13.000 leke/muaj
Pozicioni:
Zevendestitullar i Institucionit
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
13.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
5.000 leke/muaj
Pozicioni:
Inspektor
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Shtesa per kushte pune
5.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-a ose IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune 5.000 leke/muaj ose 10.000 leke/muaj
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve per
emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne institutin e sigurise ushqimore dhe veterinarise
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Zevendestitullar i Institucionit
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes Departamenti
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne sektoret e permbajtjes. Drejtor ne Drejtorite Mbeshtetese
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne sektoret mbeshtetes. Specialist me grada e tituj shkencore, ne departamentet dhe sektoret e permbajtjes
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Specialist pa grada e tituj shkencore ne departamentet dhe sektoret e permbajtjes
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Specialist zbatues pa grada e tituj shkencore ne departamentet dhe sektoret e permbajtjes. Specialist ne sektoret mbeshtetes
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave dhe shtesat per kushte pune te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne drejtorine e pergjithshme te parandalimit te pastrimit te parave
Pozicioni:
Drejtor i Pergjithshem
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
12.000 leke/muaj
Pozicioni:
Zv/drejtor i Pergjithshem
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
12.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne drejtori
Kategoria e pages III-a/1 ose III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
15.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori mbeshtetes
Kategoria e pages III-a/1 ose III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
0 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist ne drejtori
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
15.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist mbeshtetes
Kategoria e pages IV-a ose IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
0 leke/muaj
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve civile per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne institutin gjeografik te ushtrise, ne shtabin e pergjithshem te forcave te armatosura, ne komanden dhe shtabin e komandes se doktrines dhe stervitjes
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Zevendestitullar i institucionit
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes Departamenti ne Institutin Gjeografik te Ushtrise
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Shef dege te auditimit te brendshem
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes/shef sektori. Shef dege
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Inspektor auditi
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Pozicioni:
Specialist ne Shtabin e Pergjithshem
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Specialist. Mjek ne strukturat e Forcave te Armatosura.
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave dhe shtesat per kushte pune te punonjesve te sistemit doganor
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
20.000 leke/muaj
Pozicioni:
Zv/drejtor i pergjithshem
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
15.000 leke/muaj
Pozicioni:
Keshilltar. Drejtor drejtorie. Drejtor drejtorie rajonale. Kryetar i deges doganore Tirane, Durres, Vlore, Shkoder, Kakavije, Rinas
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
15.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes/shef sektori. Kryetar dege doganore Fier, Kapshtice, Korēe, Lezhe, Bllate, Kukes, Sarande, Berat, Tri Urat, Qafe Thane, Elbasan. Pergjegjes operacionesh doganore ne degen doganore Tirane, Durres
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
14000 leke/muaj
Pozicioni:
Inspektor kontrolli i brendshem. Pergjegjes turni. Pergjegjes zyre. Komandant grupi antikontrabande. Specialist. Administrator rrjeti
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Shtesa per kushte pune
14.000 leke/muaj
Pozicioni:
Financier ne dege doganore , perkthyes, koordinator ne DOH, Specialist i marredhenieve nderkombetare
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Shtesa per kushte pune
12.000 leke/muaj
Pozicioni:
Doganier kontrolli dokumentar, fizik. Inspektor antikontrabande. Asistent laboratori. Llogaritar
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
12.000 leke/muaj
Pozicioni:
Doganier pranues. Doganier peshoreje. Doganier pike kontrolli. Perpunues informacioni. Sekretar. Arkivist
Shtesa e pozicionit
35.000 leke/muaj
Shtesa per kushte pune
12.000 leke/muaj
Pozicioni:
Magazinier. Furnitor. Operator. Shofer. Teknik
Shtesa e pozicionit
30.000 leke/muaj
Shtesa per kushte pune
3500 leke/muaj
Pozicioni:
Punetor mirembajtes
Shtesa e pozicionit
20.600 leke/muaj
Shtesa per kushte pune
3000 leke/muaj
Pozicioni:
Punetor pastrimi
Shtesa e pozicionit
20.000 leke/muaj
Struktura dhe nivelet e pagave per punonjesit e sistemit te tatimeve
Pozicioni:
Drejtor i Pergjithshem
Kategoria e pages II-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
20.000 leke/muaj
Pozicioni:
Zv/drejtor i pergjithshem
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
15.000 leke/muaj
Pozicioni:
Drejtor Drejtorie ne Drejtorine e Pergjithshme. Drejtor i drejtorise rajonale
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
15.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes/shef sektori ne Drejtorine e Pergjithshme. Drejtor drejtorie ne drejtorite rajonale.
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
14.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes/Shef sektori/Zyre ne drejtorite rajonale. Inspektor i pare. Inspektor i auditit te brendshem. Pergjegjes sektori ne drejtorite mbeshtetese ne drejtorine e pergjithshme. Inspektor hetimi ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve.
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Shtesa per kushte pune
12.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes zyre ne Task Force
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Shtesa per kushte pune
17.000 leke/muaj
Pozicioni:
Inspektor i dyte. Specialist ne drejtorine e pergjithshme. Inspektor hetimi ne drejtorine e pergjithshme dhe ne drejtorite rajonale
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
12.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist ne Drejtorine e Pergjithshme. Inspektor hetimi/ Specialist ne drejtorite rajonale
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist
Kategoria e pages IV-c
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
5000 leke/muaj
Pozicioni:
Sekretar ne drejtorine e pergjithshme
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
5000 leke/muaj
Pozicioni:
Sekretar ne drejtorite rajonale
Kategoria e pages IV-c
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
5000 leke/muaj
Pozicioni:
Neninspektor
Shtesa per kushte pune
10000 leke/muaj
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore ne varesi te ministrave te linjes (Institucionet qendrore te grupit te dyte)
Pozicioni:
Titullar i institucionit, Drejtor Ekzekutiv i Keshillit Kombetar te Kontabilitetit. Kancelar ne universitet
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Zevendestitullar i institucionit. Drejtor Drejtorie Ekspert mjeko – ligjor ne Institutin e Mjekesise Ligjore. Inspektor ne administraten e Keshillit Kombetar te Kontabilitetit
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Drejtor Drejtorie. Kryeredaktor ne Qendren e Publikimeve Zyrtare Pergjegjes sektori, Ekspert toksikologo – ligjor ne Institutin e Mjekesise Ligjore. Ekspert psikiater – ligjor ne Institutin e Mjekesise Ligjore Ekspert biologo – ligjor ne Institutin e Mjekesise Ligjore Ekspert mjeko – ligjor prane gjykatave te apelit. Drejtor i Bibliotekes Shkencore te universiteteve Kancelar ne fakultet
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori, Kryetar dege ne rektorat
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Redaktor i Qendres se Publikimeve Zyrtare Inspektor
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Pozicioni:
Kryetar dege ne fakultet,Pergjegjes biblioteke ne universitete dhe shkollat e tjera te larta Pergjegjes sektori ne rektorat Pergjegjes sektori ne Biblioteken Shkencore te universitetit. Kryesekretar ne universitete dhe shkollat e tjera te larta dhe Shkollen e Magjistratures
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Specialist ne administraten e Keshillit Kombetar te Kontabilitetit Sekretar i kualifikimit shkencor ne Shkollen e Magjistratures Klasifikator dhe kryebibliotekar ne universitete dhe shkollat e tjera te larta Bibliograf ne universitete dhe shkollat e tjera te larta dhe Shkollen e Magjistratures
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Specialist, Informaticien ne Qendren e Publikimeve Zyrtare, Informaticien ne Qendren Kombetare te Regjistrimit. Korrektor i Qendres se Publikimeve Zyrtare, Kurator, Inspektor, Bibliograf, Klasifikator, Bibliotekar, Restaurator, Lektor, Administrator, Redaktor, Studiues, Mjek ne Teatrin Kombetar, Teatrin Kombetar te Opreas, Baletit dhe Ansamblit Popullor
Kategoria e pages IV-a ose IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Bibliotekar ne Biblioteken Shkencore te universitetit Bibliotekar ne biblioteken e fakultetit dhe Akademise se Mbrojtjes Laborant me arsim te larte ne universitete dhe shkollat e tjera te larta Sekretar mesimor Sekretar i Keshillit Kombetar te Kontabilitetit Mjek ne Qendren Kulturore te Ushtrise
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne qendrat e transferimit te teknologjive bujqesore
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Drejtor Drejtorie
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne sektoret e permbajtjes
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne sektoret mbeshtetes. Specialist me grada e tituj shkencore ne drejtorite dhe sektoret e permbajtjes
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Specialist pa grada e tituj shkencore ne drejtorite dhe sektoret e permbajtjes
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Specialist zbatues pa grada e tituj shkencore ne drejtorite dhe sektoret e permbajtjes. Specialist ne sektoret mbeshtetes
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Specialist zbatues pa grada e tituj shkencore ne drejtorite dhe sektoret e permbajtjes. Specialist ne sektoret mbeshtetes
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne sherbimin informativ ushtarak
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Zv/drejtor operacional, Zv/drejtor mbeshtetes, Shef sherbimi operacional
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Shef sektori operacional, Shef sektori mbeshtetes
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Shef zyre drejtori, Shef/pergjegjes zyre operacional, Shef/pergjegjes zyre mbeshtetese, Inspektor i pergjithshem, Keshilltar juridik
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Specialist, Analist
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Inspektor
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave te punonjesve civile ne pozicionet “specialist” deri ne “titullar institucioni”, ne qendren e kultures, medias dhe botimeve te mbrojtjes, ne akademine e nenoficereve tomson, ne institutin e studimeve dhe projektimeve te mbrojtjes, ne shkollen e trupes, ne arkivin qendror, ne shtabin dhe komanden e forces tokesore, te forces detare, te forces ajrore, te brigades se mbeshtetjes rajonale, te brigades logjistike, ne qendren e stervitjes individuale, ne regjimentin e mbeshtetjes se shtabit te pergjithshem, ne komanden e qendres se personel rekrutimit, ne qendrat e riparimit te nivelit te trete dhe te katert te pajisjeve tokesore dhe ajrore, ne kantierin e ndertimit te anijeve pashaliman, ne qendren e analizave te mbrojtjes dhe ne qendren e mbeshtetjes per stervitje
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages II-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Zevendestitullar, Kryeinxhiner ne Kantierin e Ndertimit te Anijeve Pashaliman, Drejtor
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Kryeinxhinier
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori, Kryeredaktor
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Shef zyre, Zevendesshef
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Specialist, Redaktor
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “sekretar i pergjithshem” ne administraten e prefektit
Pozicioni:
Sekretar i pergjithshem ne prefekture
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Sekretar i pergjithshem ne nenprefekturat: Kavaje, Lushnje dhe Sarande
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne prefekture
Kategoria e pages III-b ose IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes zyre ne prefekture, Pergjegjes zyre ne nenprefekture
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes zyre ne nenprefekture
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Inspektor auditi ne prefekture
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Pozicioni:
Specialist ne prefekture
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Specialist ne prefekture
Kategoria e pages IV-b ose IV-c
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Specialist ne nenprefekture
Kategoria e pages IV-c
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes
Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Sekretar
Kategoria e pages IV-c
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore ne varesi te ministrave te linjes (institucionet qendrore te grupit te trete)
Pozicioni:
Titullar i institucionit
Kategoria e pages III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Drejtor drejtorie
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes sektori
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Inspektor
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II
Pozicioni:
Specialist, Restaurator, Lektor, Arkivist/katalogist, Historian
Kategoria e pages IV-b ose IV-c
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne laboratorin qendror te forcave te armatosura, ne batalionet ne strukturat e forcave te armatosura, ne detashmentin e aviacionit vip, rinas, ne kompanite/qendrat mbeshtetese te komandave, brigadave dhe regjimenteve, ne bazat ajrore, ne flotiliet, ne agjencine e sistemeve te nderlidhjes dhe informacionit, ne parkun e veturave, ne qendrat e pushimit te ushtarakeve, ne muzeun ushtarak te forcave te armatosura
Pozicioni:
Drejtor i laboratorit
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Pergjegjes/shef sektori
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Specialist i kontrollit te hapesires detare
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Mjek, Specialist
Kategoria e pages IV-c
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave te nepunesve ne institucionet rajonale/vendore, ne varesi te keshillit te ministrave/kryeministrit, ministrave te linjes, te institucioneve rajonale/vendore ne varesi te institucioneve, te institucioneve vendore ne varesi te institucioneve rajonale, te punonjesve qe kryejne funksione te deleguara te pushtetit qendror ne pushtetin vendor, te bordeve te kullimit, te komisioneve vendore te shqyrtimit te vlefshmerise ligjore te krijimit te titujve te pronesise mbi token bujqesore, prane prefektit te qarkut
Pozicioni:
Titullar i institucionit rajonal Kryetar i zyres se permbarimit Drejtor i zyres vendore te Sherbimit te Proves Pergjegjes i degeve te thesarit ne qender qarku Pergjegjes seksioni ne seksionet e administrimit dhe te mbrojtjes se tokes ne qarqe Kryeinspektor ne inspektoratet e mbrojtjes se tokes ne qarqe
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Titullar i institucionit vendor, Pergjegjes i zyres rajonale, Pergjegjes sektori ne institucionet rajonale, Pergjegjes sektori ne degen e thesarit Tirane, Pergjegjes te degeve vendore te thesarit, Pergjegjes i zyres se gjendjes civile ne bashki (si funksion i deleguar) Pergjegjes i gjendjes civile prane prefektit
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Permbarues gjyqesor ne zyrat e Permbarimit Gjyqesor. Specialist ne zyren vendore te Sherbimit te Proves
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Pergjegjes Sektori i institucionit vendor. Pergjegjes i zyres se gjendjes civile ne komuna (si funksion i deleguar)
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Pozicioni:
Specialist i zyres se gjendjes civile ne bashki (si funksion i deleguar) Specialist i gjendjes civile prane prefektit. Specialist ne institucionet rajonale Restaurator arti Arkitekt Inspektor ne Inspektoratin e Mbrojtjes se Tokes ne Qarqe Specialist ne deget e thesarit Inspektor pune Inspektore te sistemit te Ministrise se Bujqesise
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Pozicioni:
Specialist ne institucionet vendore, Specialist i zyres se gjendjes civile ne komuna (si funksion i deleguar) Restaurator, Instruktor, Piktor, Kontrollor pune
Kategoria e pages IV-c
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Kategorite e pagave dhe shtesat per kushte pune te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne zyrat e regjistrimit te pasurive te paluajtshme ne rrethe
Pozicioni:
Regjistrues i Tiranes
Kategoria e pages
III-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes
Grupi I
Shtesa per kushte pune
15.000 leke/muaj
Pozicioni:
Regjistrues i rretheve te kategorise se I-re
Kategoria e pages III-a/1
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
16.500 leke/muaj
Pozicioni:
Regjistrues i rretheve te kategorise se II-te, Zevendesregjistrues i rretheve te kategorise se I-re
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
16.500 leke/muaj
Pozicioni:
Zevendesregjistrues ne zyrat e kategorise se II-te
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
16.500 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne zyrat e regjistrimit te kategorise se I-re Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne zyrat e regjistrimit te kategorise se II-te
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist ne zyrat e regjistrimit te kategorise se I-re
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
10.000 leke/muaj
Pozicioni:
Specialist ne zyrat e regjistrimit te kategorise se II-te
Kategoria e pages IV-c
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
6.000 leke/muaj
Kategorite e pagave te pozicioneve te punes se nepunesve per emertesat “specialist” deri ne “titullar institucioni” ne drejtorite arsimore rajonale dhe zyrat arsimore, si dhe shtesa e kualifikimit
Pozicioni:
Drejtor i drejtorive arsimore rajonale
Kategoria e pages III-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
Shkalla e trete – 10%, Shkalla e dyte – 20%, Shkalla e pare – 30%
Pozicioni:
Drejtor i zyrave arsimore pergjegjes sektori ne drejtorite arsimore rajonale
Kategoria e pages IV-a
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
Shkalla e trete – 10%, Shkalla e dyte – 20%, Shkalla e pare – 30%
Pozicioni:
Pergjegjes sektori ne zyrat arsimore
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I
Shtesa per kushte pune
Shkalla e trete – 10%, Shkalla e dyte – 20%, Shkalla e pare – 30%
Pozicioni:
Specialist ne drejtorite arsimore rajonale
Kategoria e pages IV-b
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
Shkalla e trete – 10%, Shkalla e dyte – 20%, Shkalla e pare – 30%
Pozicioni:
Specialist ne zyrat arsimore
Kategoria e pages IV-c
Diploma e pranimit ne pozicionin perkates te punes Grupi I ose Grupi II ose Grupi III
Shtesa per kushte pune
Shkalla e trete – 10%, Shkalla e dyte – 20%, Shkalla e pare – 30%
Kategorite e Institucioneve qe do i rritet paga nga vendimi i qeverise
Kategoria e pare
Kryeministria, aparatet e ministrive te linjes, administrata e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, Prokurorise se Pergjithshme, Avokatit te Popullit, Komisionit te Sherbimit Civil, Autoritetit te Konkurrences, Inspektoratit te Larte te Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive, Autoritetit te Mbikeqyrjes Financiare, Autoritetit te Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Entit Rregullator te Energjise, Entit Rregullator te Sektorit te Furnizimit me Uje dhe Largimit e Perpunimit te Ujerave te Ndotura, Keshillit Kombetar te Radios dhe Televizionit, Avokatit te Prokurimeve, administrata e Keshillit te Larte te Drejtesise, Instituti per Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ne Shqiperi, Komisioneri i Mbrojtjes nga Diskriminimi, administrata gjyqesore e gjykatave te shkalles se pare dhe te gjykatave te apelit, administrata e prokurorive prane gjykatave te shkalles se pare dhe prane gjykatave te apelit.
Kategoria e dyte
Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore ne varesi te Keshillit te Ministrave/Kryeministrit ku bejne pjese:
Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave te Shtetit, Agjencia e Prokurimit Publik, Instituti i Statistikes, Drejtoria e Sigurimit te Informacionit te Klasifikuar, Komiteti Shteteror i Minoriteteve, Agjencia Telegrafike Shqiptare, Instituti i Integrimit te ish-te Perndjekurve Politike, Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit, administrata e Akademise se Shkencave, Agjencia e Kerkimit, Teknologjise dhe Informacionit, Agjencia Kombetare Berthamore, Komisioni i Prokurimit Publik dhe Agjencia e Mbeshtetjes se Shoqerise Civile.
Kategoria e trete
Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore ne varesi te ministrave te linjes, si me poshte:
1. Institucionet qendrore te grupit te pare, ku bejne pjese: Drejtoria e Pergjithshme Detare, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit te Zonave Informale, Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve, Drejtoria e Pergjithshme Ujesjelles Kanalizime, Drejtoria e Pergjithshme e Inspektoratit Shteteror te Punes, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Kombetar te Punesimit, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimit Social Shteteror, Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve, Zyra Qendrore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, Drejtoria e Pergjithshme e Standardizimit, Drejtoria e Patentave dhe Markave, Agjencia Kombetare e Turizmit, Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Komiteti Shteteror i Kulteve, Instituti i Trajnimit te Administrates Publike, Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave, Agjencia e Trajtimit te Koncesioneve, Instituti i Sigurise Ushqimore dhe Veterinarise, Drejtoria e Pergjithshme e Metrologjise dhe Kalibrimit, Inspektorati Ndertimor e Urbanistik Kombetar, Autoriteti i Kontrollit Shteteror te Eksporteve, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve, Njesia e Mbikeqyrjes se Lojerave te Fatit, Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave, Autoriteti Kombetar per Certifikimin Elektronik, Sherbimi Gjeologjik Shqiptar, Agjencia per Zhvillimin Bujqesor dhe Rural (Agjencia e Pagesave), Agjencia Kombetare e Planifikimit te Territorit, Agjencia e Auditimit te Programeve te Asistences, akredituar nga Bashkimi Europian, Qendra Kombetare per Aplikimet Energjetike, Qendra Nderinstitucionale Operacionale Detare, Drejtoria e Pergjithshme e Autoritetit Kombetar te Ushqimit, Agjencia Kombetare e Provimeve, nepunesit civile ne pozicionet mbeshtetese ne Drejtorine e Pergjithshme te Policise se Shtetit, punonjesit civile ne Institutin Gjeografik te Ushtrise, ne Shtabin e Pergjithshem te Forcave te Armatosura, ne Komanden dhe Shtabin e Komandes se Doktrines dhe Stervitjes.
2. Institucionet qendrore te grupit te dyte, ku bejne pjese: Administrata e Prefektit, Instituti i Studimeve te Transportit, Arkivi Qendror Teknik i Ndertimit, Agjencia e Akreditimit per Arsimin e Larte, Zyra Shqiptare per te Drejtat e Autorit, Drejtoria e Pergjithshme e Permbarimit Gjyqesor, Qendra e Publikimeve Zyrtare, Instituti i Mjekesise Ligjore, Reparti i Inspektim Shpetim Minierave, Drejtoria e Pergjithshme e Rezervave te Shtetit, Agjencia e Inventarizimit dhe Transferimit te Pronave Publike, Instituti i Monumenteve te Kultures, Arkivi Qendror Shteteror i Filmit, Qendra Kombetare e Kinematografise, Teatri Kombetar i Operes, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Komiteti Olimpik Shqiptar, Galeria Kombetare e Arteve, Muzeu Historik Kombetar, Qendra Kombetare e Kultures per Femije, Biblioteka Kombetare, Teatri Kombetar, Inspektorati Qendror Teknik, Qendrat e Transferimit te Teknologjive Bujqesore, Qendra Kombetare e Regjistrimit, Drejtoria e Akreditimit, Komiteti Shqiptar i Biresimeve, Qendra e Sherbimeve dhe Administrimit te Mjeteve te Transportit te Sistemit te Ministrise se Brendshme, Keshilli Kombetar i Kontabilitetit, administrata e Shkolles se Magjistratures, administrata e universiteteve, shkollave te tjera te larta dhe punonjesit civile jomesimore ne Universitetin Ushtarak dhe Akademine e Mbrojtjes, Sherbimi Informativ Ushtarak, Sherbimi i Proves, Shtepia Botuese e Librit Universitar, Zyra e Sherbimit Turistik, Instituti i Zhvillimit te Arsimit, Inspektorati Kombetar i Arsimit Parauniversitar, Agjencia Shteterore per Mbrojtjen e te Drejtave te Femijeve, Agjencia e Mbikeqyrjes se Falimentit, Organi Kombetar i Investigimit te Aksidenteve/Incidenteve Ajrore ne Aviacionin Civil, Teatri Kombetar i Komedise, Komisioni Shteteror i Ndihmes Juridike, Agjencia e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara, punonjesit civile ne Qendren e Kultures, Medias dhe Botimeve te Mbrojtjes, ne Akademine e Nenoficereve “Tomson”, ne Institutin e Studimeve dhe Projektimeve te Mbrojtjes, ne Shkollen e Trupes, ne Arkivin Qendror, ne Shtabin dhe Komanden e Forces Tokesore, e Forces Detare, e Forces Ajrore, Brigades se Mbeshtetjes Rajonale, Brigades Logjistike, ne Qendren e Stervitjes Individuale, ne Regjimentin e Mbeshtetjes se Shtabit te Pergjithshem, ne Komanden e Qendres se Personel Rekrutimit, ne Qendren e Riparimit te Nivelit te Trete dhe te Katert te Pajisjeve Tokesore dhe Ajrore, ne Kantierin e Ndertimit te Anijeve ne Pashaliman, ne Qendren e Analizave te Mbrojtjes, ne Qendren e Mbeshtetjes per Stervitje.
3. Institucionet qendrore te grupit te trete, ku bejne pjese:
Inspektorati Hekurudhor Durres, Qendra Pritese e Viktimave te Trafikut, Enti Shteteror i Farerave dhe Fidaneve, Agjencia Kombetare e Duhan Cigareve, Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike, Qendra Kombetare e Inventarizimit te Pasurive Kulturore, Qendra e Realizimit te Veprave te Artit, Zyra e Administrimit dhe Koordinimit te Butrintit Sarande, Zyrat e Administrimit dhe Koordinimit te Parqeve Arkeologjike, Agjencia e Sherbimeve te Sportit Tirane, Fototeka Kombetare “Marubi” Shkoder, Muzeu Kombetar Gjergj Kastrioti Kruje, Qendra Kombetare e Muzeumeve Berat, Muzeu Kombetar i Pavaresise Vlore, Muzeu Kombetar i Artit Mesjetar Korēe, Agjencia e Mjedisit dhe e Pyjeve, Klubi Shumesportesh “Partizani”, Federatat e Sportit, Qendra Pritese e Azilkerkuesve Babrru, Shtepia e Pushimit e Ministrise se Brendshme, Durres, punonjesit civile ne Laboratorin Qendror te Forcave te Armatosura, ne batalionet ne strukturat e forcave te armatosura, ne Detashmentin e Aviacionit VIP, Rinas, ne kompanite/qendrat mbeshtetese te komandave, brigadave dhe regjimenteve, ne bazat ajrore, flotiliet, ne Agjencine e Sistemeve te Nderlidhjes dhe Informacionit, ne Parkun e Veturave, ne qendrat e pushimit te ushtarakeve, ne Muzeun Ushtarak te Forcave te Armatosura.
Pagat per prefektet dhe zv/kryeministrin
Struktura dhe nivelet e pagave per zevendesministrin, prefektin, nenprefektin, nepunesit e kabineteve ne Kryeministri, institucione te pavarura, aparatet e ministrive te linjes dhe prefekture, jane si vijon:
- Zevendesminister 138750 leke;
- Drejtor i Kabinetit te Presidentit, te Kryeministrit, te Kryetarit te Kuvendit, te Prokurorit te Pergjithshem, te Kryetarit te Gjykates se Larte dhe te Kryetarit te Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, barazohet ne page me nepunesin civil te kategorise I-a; (128.500 leke/muaj)
- Keshilltari i Presidentit, i Kryeministrit, i Kryetarit te Kuvendit, i Kryetarit te Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, Shefi i Protokollit te Kryeministrit, Drejtori i Kabinetit te Zevendeskryeministrit, Drejtori i Kabinetit te Avokatit te Popullit, barazohen ne page me zevendesministrin;
- Keshilltari i Prokurorit te Pergjithshem, i Kryetarit te Gjykates se Larte, i Avokatit te Popullit, ndihmesi i Presidentit, i Kryeministrit dhe i Kryetarit te Kuvendit dhe Keshilltari i Zevendeskryeministrit, barazohen ne page me nepunesin civil te kategorise I-b (117.300 leke/muaj)
- Ndihmesi i zevendeskryeministrit dhe i Nenkryetarit te Kuvendit, Drejtori i kabinetit te ministrit dhe drejtoret e kabineteve te titullareve te institucioneve te tjera te pavarura te Kategorise se pare, barazohen me nepunesin civil te kategorise II-a (107.100 leke/muaj)
- Keshilltari i ministrit, zedhenesi i ministrit dhe keshilltaret dhe zedhenesi i titullareve te institucioneve te tjera te pavarura te Kategorise se Pare, barazohen ne page me nepunesin civil te kategorise II-b (89.800 leke/muaj)
- Ndihmesit ligjore prane prokuroreve ne Prokurorine e Pergjithshme dhe ekspertet ne Prokurorine e Pergjithshme, barazohen ne page me nepunesin civil te kategorise III-a (72.500 leke/muaj)
- Prefekti i Qarkut Tirane, 117300 leke/muaj
- Prefekti i qarqeve te tjera, 109100 leke/muaj
- Nenprefekti i nenprefekturave Kavaje, Lushnje dhe Sarande 93800 leke/muaj
- Nenprefekti i nenprefekturave: Kruje, Pogradec, Librazhd, Tepelene, Permet, Mat, Puke, Tropoje dhe Skrapar 86700 leke/muaj
- Nenprefekti i nenprefekturave: Malesi e Madhe, Bulqize, Peqin, Gramsh, Devoll, Mallakaster, Has, Kuēove, Mirdite, Delvine, Kurbin dhe Kolonje 82700 leke/muaj
- Keshilltari i Prefektit Tirane 65300 leke/muaj
- Zedhenesi i Prefektit Tirane 55600 leke/muaj
- Sekretari i Presidentit, Kryeministrit, Kryetarit te Kuvendit, Kryetarit te Gjykates se Larte, Prokurorit te Pergjithshem, Zevendeskryeministrit, Nenkryetarit te Kuvendit, dhe Avokatit te Popullit 68100 leke/muaj
- Sekretari i ministrit, sekretari i Keshilltarit te Presidentit, sekretar ne zyren e Avokatit te Popullit, sekretar i titullareve te institucioneve te tjera te pavarura te kategosise se pare, sekretari i organit kolegjial drejtues, sekretar ne Kryeministri, aparatet e ministrive te linjes dhe institucionet e pavarura te kategorise se pare 56900 leke/muaj.
Shtesat e veshtiresise, kategorite qe perfitojne
Per natyre te veēante pune jepet nje shtese mbi pagen mujore te kategorise perkatese, konkretisht:
1.“Specialistet”, “Pergje-gjesit e sektorit” apo “Drejtoret”, te cilet punojne ne pozicione qe lidhen me procesin e informatizimit te administrates publike dhe kerkojne ne menyre te detyrueshme, Diplome te Nivelit te Dyte (DND) apo Diplome te Integruar te Nivelit te Dyte (DIND) apo te barasvlershme me to sipas legjislacionit te arsimit te larte ne deget “Inxhinieri elektronike” apo “Informatike”, ne masen:
- 15 000 (pesembedhjete mije) leke per institucionet e percaktuara ne Kategorine e pare, me perjashtim te administrates gjyqesore te gjykatave te shkalles se pare dhe te gjykatave te apelit, administrates se prokurorive prane gjykatave te shkalles se pare dhe prane gjykatave te apelit;
- 10 000 (dhjete mije) leke per institucionet e percaktuara ne Kategoria e dyte (Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore ne varesi te Keshillit te Ministrave/Kryeministrit) dhe ne Kategorine e trete (Institucionet qendrore dhe ato rajonale/vendore ne varesi te ministrave te linjes), si dhe ne administraten gjyqesore te gjykatave te shkalles se pare dhe te gjykatave te apelit, administraten e prokurorive prane gjykatave te shkalles se pare dhe prane gjykatave te apelit.
Perjashtohen nga ky parashikim nepunesit e Agjencise Kombetare te Shoqerise se Informacionit.
2. Ne kryeministri, pozicionet “Drejtor i Departamentit te Kontrollit te Brendshem Administrativ dhe Antikorrupsionit” dhe “Drejtor i Departamentit te Bashkerendimit te Strategjive dhe Koordinimit te Ndihmes se Huaj”, ne masen 8 000 (tete mije) leke; pozicionet “Inspektor ne Departamentin e Kontrollit te Brendshem Administrativ dhe Antikorrupsionit” dhe “Koordinator ne Departamentin e Bashkerendimit te Strategjive dhe Koordinimit te Ndihmes se Huaj”, ne masen 10 000 (dhjete mije) leke ne muaj.
3. Ne Ministrine e Financave, specialistet e suportit funksional ne Drejtorine e Administrimit te Sistemit te Thesarit, ne masen 15 000 (pesembedhjete mije) leke ne muaj.
4. Ne Inspektoratin e Larte te Deklarimit dhe Kontrollit te Pasurive, nepunesit ne pozicionet “Inspektor i Larte” dhe “Ndihmesinspektor i Larte”, ne masen 10 000 (dhjete mije) leke ne muaj.
5. Ne Komisionin e Prokurimit Publik, Kryetari i Komisionit ne masen 15 000 (pesembedhjete mije) leke ne muaj, ndersa zevendeskryetari dhe anetaret ne masen 10 000 (dhjete mije) leke ne muaj.
6. Ne Agjencine e Prokurimit Publik, nepunesit ne pozicionet “Drejtor drejtorie”, “Pergjegjes sektori” dhe “Specialist” ne drejtorite dhe sektoret teknike, ne masen 10 000 (dhjete mije) leke ne muaj.
7. Ne Agjencine e Trajtimit te Koncesioneve, nepunesit ne pozicionin “Titullar i institucionit”, ne masen 13 000 (trembedhjete mije) leke ne muaj, ndersa nepunesit ne pozicionet “Drejtor drejtorie”, “Pergjegjes sektori” dhe “Specialist”, ne drejtorite dhe sektoret teknike, ne masen 10 000 (dhjete mije) leke ne muaj.
8. Ne njesine e Mbikeqyrjes se Lojerave te Fatit, nepunesi ne pozicionin “Titullar i institucionit”, ne masen 15 000 (pesembedhjete mije) leke ne muaj, ndersa nepunesit ne pozicionet “Pergjegjes sektori” dhe “Inspektor”, ne sektoret teknike, ne masen 12 000 (dymbedhjete mije) leke ne muaj.
9. Punonjesit e degeve te thesarit qe punojne ne sistemin AMoFTS, ne masen 15000 (pesembedhjete mije) leke ne muaj, per pozicionin pergjegjes i deges se thesarit Tirane, 7000 (shtate mije) leke ne muaj, per punonjesit e tjere te deges se thesarit Tirane dhe 5000 (pese mije) leke ne muaj per deget e tjera te thesarit.
10. Punonjesit civile ne pozicionet “Pergjegjes sektori”, “Kryeinxhinier” dhe “Specialist” ne sektoret e prodhimit dhe te riparimit ne Qendren e Ndertimit dhe Riparimit te Anijeve Patrulluese per Rojen Bregdetare te Shqiperise, ne masen 6000 (gjashte mije) leke ne muaj.
11. Punonjesit civile ne pozicionet “Pergjegjes sektori” dhe “Specialist” ne laboratorin qendror te forcave te armatosura, si dhe nepunesit ne pozicionet “Pergjegjes sektori” dhe “Specialist” ne laboratorin e Sherbimit Gjeologjik Shqiptar, perfitojne shtese per kushte te veshtira dhe te demshme per shendetin. Kjo shtese aplikohet ne masen dhe sipas rregullave e kritereve te percaktuara ne vendimin perkates te Keshillit te Ministrave, per pagat e punonjesve mbeshtetes.
12. Ne Agjencine e Administrimit te Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara, nepunesit ne pozicionet “Titullar i institucionit” dhe “Administrator”, ne masen 15000 (pesembedhjete mije)leke ne muaj.
13. Ne Teatrin Kombetar, Teatrin Kombetar te Operes, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Drejtorine e Teatrit te Femijeve ne Qendren Kombetare te Kultures per Femije dhe Teatrin Kombetar te Komedise, punonjesit e trupes artistike ne keto institucione, ne masen 6000 (gjashte mije) leke ne muaj.

Condividi: facebook twitter linkedin myspace technorati yahoo google reddit wikio okno del.icio.us Digg Segnalo
ArchivioArchivio CercaCerca InviaInvia StampaStampa PDFPDF RSSRSS Letture 25738, stampe 11 ©


Meemira.com