logo meemira.com
njoftime pune

  

 Nuk lejohet postimi nga antare te pa regjistruar.
1 Page 1 Total:4 post
V.I.P HOME FORUMS Teknologji Dhe Kompjuter!!! Fjalor Kompjuterik!!!
Fjalor Kompjuterik!!! - 28 05 2013 - 10:46
  ervis.malia

ervis.malia


Register: 28 05 2013
From:
Points: 0
[align=center][align=center][align=center][align=center][align=center][align=center][align=center][align=center][align=center]
[code][code][/img][/img]" target="_blank">[urlcode][/img][/img][/urlcode]
[/code][/code]
[/align][/align][/align][/align][/align][/align][/align][/align][/align]
julian zaimi ka thene me pare:
V.I.P ka thene me pare:

English <------------------------------> Shqip
A
3D effects <---------------------------> efekt 3D (tre-de, tre dimensional)
3D shading <---------------------------> hijezim 3D
3D view <------------------------------> pamje 3D
about <--------------------------------> per
access right <-------------------------> e drejta e hyrjes
activate <-----------------------------> aktivizim
active link <--------------------------> lidhje aktive
active link color <--------------------> ngjyra e lidhjes aktive
address <------------------------------> adrese
address book <-------------------------> liber i adresave
advanced edit <------------------------> redaktim i perparuar
advanced settings <--------------------> parametrat e perparuara
alert <--------------------------------> sinjalizim
alignment <----------------------------> drejtvendosje
animation <----------------------------> gjalleri, film i vizatuar
application <--------------------------> zbatim
apply <--------------------------------> zbatoj
area <---------------------------------> siperfaqe
arrange <------------------------------> rregulloj
arrangement <--------------------------> rregullim
attach invoegen <----------------------> nderfut si bashkengjitje
attachment <---------------------------> bashkengjitje
attribute <----------------------------> tipar
audio <--------------------------------> ze
audio card <---------------------------> karte e zerit
auto format <--------------------------> formatim automatik
auto spell check<----------------------> kontroll automatik i drejtshkrimit
B
background <---------------------------> sfond
bar <----------------------------------> tra
base directory <-----------------------> regjister baze
battery <------------------------------> bateri
bitmap <-------------------------------> (harte me bite, harte bitesh)
blank page<----------------------------> faqe e zbrazet
bold <---------------------------------> i trashe (i trashesuar)
bookmark <-----------------------------> shenjues i faqes
border <-------------------------------> kufizim
break <--------------------------------> nderprerje
brightness <---------------------------> ndrišim
browse <-------------------------------> shfletoj
browser <------------------------------> shfletues
bullet <-------------------------------> kokerr
bulleted <-----------------------------> me kokrra
burn <---------------------------------> djeg (psh. te dhena ne CD)
burner (CD) <--------------------------> djeges (i CD-se)
button <-------------------------------> pulle
byte <---------------------------------> bajt
bytes <--------------------------------> bajte
C
calculator <---------------------------> makine llogaritese
cancel <-------------------------------> anuloj
caption <------------------------------> titull
carrying case <------------------------> šante bartese
cascade <------------------------------> dynd
CD <-----------------------------------> CD (ce-de)
CD-ROM <-------------------------------> CD-ROM (ce-de-rom)
CD writer <----------------------------> shkrues i CD-se (ce-de-se)
cell <---------------------------------> qelize
center <-------------------------------> qender
character <----------------------------> germe
chart <--------------------------------> grafike
chat <---------------------------------> llafosje
chat application <---------------------> aplikacion per llafosje ne linje
chat online <--------------------------> llafosje ne linje
citation <-----------------------------> citim
clear <--------------------------------> liro
close <--------------------------------> mbyll
click <--------------------------------> kliko
code page <----------------------------> kodi i faqes
color <--------------------------------> ngjyre
color resolution <---------------------> rezolucioni i ngjyres
column <-------------------------------> kolone
command <------------------------------> urdher
communication <------------------------> komunikim
compact disk (CD) <--------------------> disk kompakt (DK)
compile <------------------------------> perpilo
component <----------------------------> perberes
composer <-----------------------------> kompozitor
compress <-----------------------------> ngjesh
computer <-----------------------------> kompjuter
computer program <---------------------> program i kompjuterit
configuration <------------------------> afishim i parametrave
connect <------------------------------> lidhem
connection <---------------------------> lidhje
connection type<-----------------------> lloji i lidhjes
connector <----------------------------> lidhes
content <------------------------------> permbajtje
contrast <-----------------------------> kontrast
control <------------------------------> kontroll
continuation <-------------------------> vazhdim (me tutje)
continue <-----------------------------> vazhdo
conversion <---------------------------> shnderrim
copy <---------------------------------> kopjo
copy <---------------------------------> kopje
cover <--------------------------------> pjesa e jashtme
create form <--------------------------> krijo formularin
crop <---------------------------------> prej anet
customize <----------------------------> pershtat sipas perdoruesit
cut <----------------------------------> pres
cut <----------------------------------> prerje
D
database <-----------------------------> skedar me te dhena (shenime)
data source <--------------------------> burimi i te dhenave (i shenimeve)
debug <--------------------------------> gjej gabimet
decode <-------------------------------> deshifroj
decoding <-----------------------------> deshifrim
default <------------------------------> standard
definition <---------------------------> definicion
delete <-------------------------------> hiq
desktop <------------------------------> tryeze
dial <---------------------------------> zgjedh (numrin)
digital <------------------------------> kamere digjitale
digit <--------------------------------> shifer
dimension <----------------------------> dimension
disassembly <--------------------------> zberthim
disconnect <---------------------------> shkeputem
disconnection <------------------------> shkeputje
disk <---------------------------------> disk
disk drive <---------------------------> stacioni i diskut
disk capacity <------------------------> hapesira e diskut ne dispozicion
display quality <----------------------> cilesia e shfaqjes
document <-----------------------------> dokument
download <-----------------------------> shkarko
download <-----------------------------> shkarkim
drag <---------------------------------> terheq
drop <---------------------------------> leshoj
drop <---------------------------------> leshim
E
edit <---------------------------------> perpunoj
editting <-----------------------------> perpunim (editim)
e-mail <-------------------------------> posta elektronike
e-mail <-------------------------------> adresa e-postare
embedded <-----------------------------> e ngulitur (te ngulitura)
erase <--------------------------------> fshij
error <--------------------------------> gabim
exit <---------------------------------> dalje
export <-------------------------------> eksporto
F
favourites <---------------------------> parapelqimet (ne shfletues)
field <--------------------------------> fushe
file <---------------------------------> skedar
find <---------------------------------> kerko
find & replace <-----------------------> kerko dhe zevendeso
flip <---------------------------------> kthe ne anen tjeter
folder <-------------------------------> dosje
font <---------------------------------> font
footer area<---------------------------> teksti i fundit te faqes
form<----------------------------------> formular
format<--------------------------------> formato
formatting<----------------------------> formatim
forum<---------------------------------> forum
frame<---------------------------------> kornize
G
gallery <------------------------------> galeri
game <---------------------------------> loje
graphics <-----------------------------> ilustrime
grid <---------------------------------> rrjet
H
hard disk <----------------------------> disk i forte
heading <------------------------------> kokezim
height <-------------------------------> lartesi
help <---------------------------------> ndihme
hide <---------------------------------> fsheh
highlight <----------------------------> ve ne pah
home page <----------------------------> faqe kryesore
host <---------------------------------> strehues
host server <--------------------------> server strehues
HTML (eiš-ti-em-ell) <-----------------> HTML (he-te-me-le)
HTML attributes <----------------------> Vetite e HTML-se
HTML code <----------------------------> Kodi i HTML-se
HTML file <----------------------------> Skedari i HTML-se
HTML frame <---------------------------> Kornize e HTML-se
HTML source <--------------------------> Burimi i HTML-se
HTML styles <--------------------------> Stilet e HTML-se
hyperlink <----------------------------> hiperlidhje
I
icon <---------------------------------> ikone
ignore <-------------------------------> shperfill
image <--------------------------------> figure, imazh
inbox <--------------------------------> kutia mberritese e postes (elektronike)
insert <-------------------------------> nderfut
install <------------------------------> instalo
installation <-------------------------> instalim
insufficient <-------------------------> i pamjaftueshem
interaction <--------------------------> nderveprim
internal error <-----------------------> gabim i brendshem
internet <-----------------------------> internet
internet cafÚ <------------------------> kafene e internetit
internet provider <--------------------> furnizues i internetit
invalid password <---------------------> fjalekalim i gabuar
IP address <---------------------------> adrese e PI-se
italic cursief <-----------------------> kursiv (i pjerret)
J
justify <------------------------------> drejtvizoj, i drejtevizuar
K
keyboard <-----------------------------> tastiere
kilobyte <-----------------------------> kilobajt
L
label <--------------------------------> etikete
laptop <-------------------------------> kompjuter i vogel
laser printer <------------------------> printer me lazer
layer <--------------------------------> shtrese
layout <-------------------------------> faqosje
legend <-------------------------------> legjende
library <------------------------------> biblioteke
line <---------------------------------> linje
link <---------------------------------> lidhje
link image <---------------------------> imazhi lidhes
link text <----------------------------> teksti lidhes
link text color <----------------------> ngjyra e tekstit lidhes
list <---------------------------------> liste
list <---------------------------------> bej liste me
list <---------------------------------> ve ne liste
list box <-----------------------------> kutia me liste
list item <----------------------------> njeri/njera ... nga lista
load <---------------------------------> ngarko
load file <----------------------------> ngarko skedarin
loading document <---------------------> duke ngarkuar dokumentin
local file <---------------------------> skedar lokal
log <----------------------------------> ditar, liber regjistrimi
logarithm <----------------------------> logaritem
login <--------------------------------> me lejohet hyrja
M
macro <--------------------------------> makro
main title <---------------------------> titulli kryesor
main toolbar <-------------------------> tra (shul) kryesor me vegla
master <-------------------------------> kryesor, mjeshter, padron
media object <-------------------------> objekt nga media
megabyte <-----------------------------> megabajt
memory <-------------------------------> kujtese
menu <---------------------------------> meny (liste e shfletimit)
menu bar <-----------------------------> trau i menyse
merge <--------------------------------> bashko
merge cells <--------------------------> bashko qelizat
merge tables <-------------------------> bashko tabelat
message <------------------------------> mesazh, porosi
microphone <---------------------------> mikrofon
MIDI file <----------------------------> skedar MIDI
modem <--------------------------------> modem
modify <-------------------------------> ndrysho
modify layout <------------------------> ndrysho faqosjen
module <-------------------------------> modul
monitor <------------------------------> monitor
motherboard <--------------------------> kryepllaka (pllaka kryesore)
mouse <--------------------------------> mi
mouse pad <----------------------------> cerge e miut
N
name <---------------------------------> emer
name and path of d <-------------------> emri dhe shtegu i dokumentit
name of variable <---------------------> emri i ndryshores
navigator <----------------------------> shturman
nested table <-------------------------> tabele e mbivendosur
net <----------------------------------> rrjete
new <----------------------------------> i ri/e re
new content <--------------------------> permbajtje e re
newsletter <---------------------------> leter njoftimesh
next error <---------------------------> gabimi tjeter
next page <----------------------------> faqja tjeter
no connection <------------------------> nuk ekziston lidhja
notebook <-----------------------------> bllok shenimesh
notebook <-----------------------------> kompjuter i vogel (mobil)
not enough disk space <----------------> nuk ka vend te mjaftueshem ne disk
O
object <-------------------------------> objekt
object properties <--------------------> vetite e objektit
OK button <----------------------------> pulla OK (okei)
OLE object <---------------------------> Objekti OLE
online <-------------------------------> ne linje
open <---------------------------------> hap
open file <----------------------------> hap skedarin
open HTML file <-----------------------> hap skedarin HTML
option <-------------------------------> opsion
other character <----------------------> shenje tjeter e shkrimit
outbox <-------------------------------> kutia e postes dalese
P
page <---------------------------------> faqe
page background <----------------------> sfondi i faqes
page count <---------------------------> numerimi i faqeve
page format <--------------------------> ndarja e faqes
page layout <--------------------------> faqosja
page margins <-------------------------> margjine e faqes
page number <--------------------------> numri i faqes
page setup <---------------------------> rregullimi i faqes
page styles <--------------------------> stili i faqes
page title <---------------------------> titulli i faqes
paper feed <---------------------------> futja e letres
paper tray <---------------------------> tabaka e letres
paragraph <----------------------------> paragraf
paragraph styles <---------------------> stili i paragrafit
parameter <----------------------------> parameter
password <-----------------------------> fjalekalim
password protected files <-------------> skedare te mbrojtur me fjalekalim
paste <--------------------------------> ngjit
path <---------------------------------> shteg
pixel <--------------------------------> pikel
plotter <------------------------------> makine e vizatimit
pointer <------------------------------> tregues
pop-up menu <--------------------------> meny kercyes
power<---------------------------------> energji
presentation <-------------------------> prezantim
press <--------------------------------> shtyp
preview <------------------------------> shikim paraprak
previous content <---------------------> permbajtje e meparshme
previous error <-----------------------> gabim i meparshem
previous page <------------------------> faqe e meparshme
primary key <--------------------------> šeles kryesor
profile <------------------------------> profil
program <------------------------------> program
program aborted <----------------------> programi e ndali punen
property <-----------------------------> tipar
protect <------------------------------> ruaj, mbroj
print <--------------------------------> shtyp
printer <------------------------------> shtypes, makine shtypi
printout <-----------------------------> kopje e shtypur
publish <------------------------------> publiko
Q
query <--------------------------------> pyetje, kerkese
quiz <---------------------------------> provim (i shpejte)
R
RAM (Random Access Memory) <-----------> Kujtese RAM (Kujtese me Qasje pa Rend)
read <---------------------------------> lexo
read error <---------------------------> gabim i leximit
reading files <------------------------> duke lexuar skedaret
receive (email message) <--------------> prano (nje mesazh e-postar)
record <-------------------------------> e dhene, shenim
record <-------------------------------> incizo
recycle bin <--------------------------> shporta e berllokut
redo <---------------------------------> zhbej
refresh <------------------------------> riperterij
remove <-------------------------------> hiq
rename <-------------------------------> nderro emrin
repeat <-------------------------------> perserit
replace <------------------------------> zevendeso
replace all <--------------------------> zevendeso te gjitha
reply <--------------------------------> kthe pergjijge
report <-------------------------------> raporto
resolution <---------------------------> rezolucion
ROM (Read Only Memory) <---------------> Kujtese ROM (Kujtese Vetem per Lexim)
rotate <-------------------------------> rrotullo
row <----------------------------------> rend, rresht
rulers <-------------------------------> vizore
run <----------------------------------> nis
S
save <---------------------------------> ruaj
save changes <-------------------------> ruaj ndryshimet
save file <----------------------------> ruaj skedarin
save file as <-------------------------> ruaj skedarin si
save page <----------------------------> ruaj faqen
save page as <-------------------------> ruaj faqen si
saving document <----------------------> ruaj dokumentin
saving file failed <-------------------> ruajtja e dokumentit deshtoi
scanner <------------------------------> skaner
screen <-------------------------------> ekran
script <-------------------------------> skript
scroll bar <---------------------------> shtylle e zhvendosjes, tra i zhvendosjes
search <-------------------------------> kerko
search <-------------------------------> kerkim
section <------------------------------> seksion
select <-------------------------------> perzgjedh
select all <---------------------------> perzgjedh te gjitha
sent box <-----------------------------> kutia e dergimit
set break point <----------------------> cakto nderprerjen
setup <--------------------------------> rregullim
search engine <------------------------> makine e kerkimit
sectors <------------------------------> sektoret
send (email) <-------------------------> dergo (mesazhet e-postare)
server <-------------------------------> server
server is not available <--------------> serveri nuk eshte ne dispozicion
server timeout <-----------------------> kohe e kufizuar per reagim nga serveri
service provider <---------------------> dhenes i sherbimeve
setting <------------------------------> tarim
show <---------------------------------> trego
show embedded objects <----------------> trego objektet e ngulitura
single step <--------------------------> hap i vetem
site <---------------------------------> sajt
size <---------------------------------> madhesi
slide <--------------------------------> pamje rreshqitese
slide show <---------------------------> shfaqje me pamje rreshqitese
sound <--------------------------------> ze
sound card <---------------------------> karte e zerit
sound file <---------------------------> skedar i zerit
source <-------------------------------> burim
source file <--------------------------> burimi i skedarit
space <--------------------------------> hapesire
speaker <------------------------------> altoparlant
spell check <--------------------------> kontroll i drejtshkrimit
split <--------------------------------> ndaj
split cell <---------------------------> ndaj qelizen
split table <--------------------------> ndaj tabelen
spreadsheet <--------------------------> flete e punes
standard <-----------------------------> standard
start <--------------------------------> fillo, nis
statistics <---------------------------> statistikat
status bar <---------------------------> shtylla e statusit
step <---------------------------------> hap
stop <---------------------------------> ndal
stream <-------------------------------> rrjedhe (e te dhenave)
submenu <------------------------------> nenmeny
subscribe <----------------------------> abonoj
subscript <----------------------------> nenskript
subtitle <-----------------------------> nentitull
symbol <-------------------------------> simbol
system <-------------------------------> sistem
T
table <--------------------------------> tabele
tag <----------------------------------> etikete
tape <---------------------------------> shirit
tasks <--------------------------------> detyrat
temporary file <-----------------------> skedar i perkohshem
term <---------------------------------> term
text <---------------------------------> tekst
text area <----------------------------> siperfaqja e tekstit
text color <---------------------------> ngjyra e tekstit
text document <------------------------> dokument i tekstit
text effects <-------------------------> efektet e tekstit
text file <----------------------------> skedar i tekstit
text styles <--------------------------> stilet e tekstit
thesaurus <----------------------------> thesar
tile <---------------------------------> tjegull
tool bar <-----------------------------> shtylla me vegla pune
tool box <-----------------------------> kutia me vegla pune
tool <---------------------------------> vegel
track <--------------------------------> gjurme
transparency <-------------------------> tejdukshmeri
true <---------------------------------> e/i vertete
type <---------------------------------> tip
type <---------------------------------> shtyp
typeface <-----------------------------> tipi i shkronjes
U
underline <----------------------------> nenvizo
underscore <---------------------------> nenvije
unexpected <---------------------------> e/i papritur
unnamed <------------------------------> pa emer
unprotected <--------------------------> i pa mbrojtur
untitled <-----------------------------> pa titull
update <-------------------------------> perditesim
upload <-------------------------------> ngarko
URL <----------------------------------> URL
username <-----------------------------> emri i perdoruesit
V
value <--------------------------------> vlera
variable <-----------------------------> ndryshore
virus <--------------------------------> virus
visited link <-------------------------> lidhje e vizituar
visited link color <-------------------> ngjyra e lidhjes se vizituar
W
warning <------------------------------> paralajmerim
web <----------------------------------> ueb
web address <--------------------------> adrese e uebit
web hosting <--------------------------> strehim i uebit
web location <-------------------------> vendndodhje e uebit
weblog <-------------------------------> ditar i uebit
webmaster <----------------------------> kryesues i uebit
web page <-----------------------------> faqe e uebit
web page location <--------------------> vendndodhje e faqes se uebit
website <------------------------------> sajt i uebit
width <--------------------------------> gjeresi
window <-------------------------------> dritare
window title <-------------------------> titulli i dritares
world wide web <-----------------------> uebi i gjere boteror
wizard <-------------------------------> magjistar
workspace <----------------------------> hapesire e punes
write <--------------------------------> shkruaj
Z
zoom <---------------------------------> zmadhim i pamjes
zoom in <------------------------------> rrit pamjen
zoom out <-----------------------------> zvogelo pamjen

V.I.P-71|Data:25 12 2010 -18:09|post:33465|julian zaimi-12695|Data:28 05 2012 -23:35|post:38472|


 
     28 05 2013 (10:46)
  ervis.malia

ervis.malia


Register: 28 05 2013
From:
Points: 0
julian zaimi ka thene me pare:
V.I.P ka thene me pare:

English <------------------------------> Shqip
A
3D effects <---------------------------> efekt 3D (tre-de, tre dimensional)
3D shading <---------------------------> hijezim 3D
3D view <------------------------------> pamje 3D
about <--------------------------------> per
access right <-------------------------> e drejta e hyrjes
activate <-----------------------------> aktivizim
active link <--------------------------> lidhje aktive
active link color <--------------------> ngjyra e lidhjes aktive
address <------------------------------> adrese
address book <-------------------------> liber i adresave
advanced edit <------------------------> redaktim i perparuar
advanced settings <--------------------> parametrat e perparuara
alert <--------------------------------> sinjalizim
alignment <----------------------------> drejtvendosje
animation <----------------------------> gjalleri, film i vizatuar
application <--------------------------> zbatim
apply <--------------------------------> zbatoj
area <---------------------------------> siperfaqe
arrange <------------------------------> rregulloj
arrangement <--------------------------> rregullim
attach invoegen <----------------------> nderfut si bashkengjitje
attachment <---------------------------> bashkengjitje
attribute <----------------------------> tipar
audio <--------------------------------> ze
audio card <---------------------------> karte e zerit
auto format <--------------------------> formatim automatik
auto spell check<----------------------> kontroll automatik i drejtshkrimit
B
background <---------------------------> sfond
bar <----------------------------------> tra
base directory <-----------------------> regjister baze
battery <------------------------------> bateri
bitmap <-------------------------------> (harte me bite, harte bitesh)
blank page<----------------------------> faqe e zbrazet
bold <---------------------------------> i trashe (i trashesuar)
bookmark <-----------------------------> shenjues i faqes
border <-------------------------------> kufizim
break <--------------------------------> nderprerje
brightness <---------------------------> ndrišim
browse <-------------------------------> shfletoj
browser <------------------------------> shfletues
bullet <-------------------------------> kokerr
bulleted <-----------------------------> me kokrra
burn <---------------------------------> djeg (psh. te dhena ne CD)
burner (CD) <--------------------------> djeges (i CD-se)
button <-------------------------------> pulle
byte <---------------------------------> bajt
bytes <--------------------------------> bajte
C
calculator <---------------------------> makine llogaritese
cancel <-------------------------------> anuloj
caption <------------------------------> titull
carrying case <------------------------> šante bartese
cascade <------------------------------> dynd
CD <-----------------------------------> CD (ce-de)
CD-ROM <-------------------------------> CD-ROM (ce-de-rom)
CD writer <----------------------------> shkrues i CD-se (ce-de-se)
cell <---------------------------------> qelize
center <-------------------------------> qender
character <----------------------------> germe
chart <--------------------------------> grafike
chat <---------------------------------> llafosje
chat application <---------------------> aplikacion per llafosje ne linje
chat online <--------------------------> llafosje ne linje
citation <-----------------------------> citim
clear <--------------------------------> liro
close <--------------------------------> mbyll
click <--------------------------------> kliko
code page <----------------------------> kodi i faqes
color <--------------------------------> ngjyre
color resolution <---------------------> rezolucioni i ngjyres
column <-------------------------------> kolone
command <------------------------------> urdher
communication <------------------------> komunikim
compact disk (CD) <--------------------> disk kompakt (DK)
compile <------------------------------> perpilo
component <----------------------------> perberes
composer <-----------------------------> kompozitor
compress <-----------------------------> ngjesh
computer <-----------------------------> kompjuter
computer program <---------------------> program i kompjuterit
configuration <------------------------> afishim i parametrave
connect <------------------------------> lidhem
connection <---------------------------> lidhje
connection type<-----------------------> lloji i lidhjes
connector <----------------------------> lidhes
content <------------------------------> permbajtje
contrast <-----------------------------> kontrast
control <------------------------------> kontroll
continuation <-------------------------> vazhdim (me tutje)
continue <-----------------------------> vazhdo
conversion <---------------------------> shnderrim
copy <---------------------------------> kopjo
copy <---------------------------------> kopje
cover <--------------------------------> pjesa e jashtme
create form <--------------------------> krijo formularin
crop <---------------------------------> prej anet
customize <----------------------------> pershtat sipas perdoruesit
cut <----------------------------------> pres
cut <----------------------------------> prerje
D
database <-----------------------------> skedar me te dhena (shenime)
data source <--------------------------> burimi i te dhenave (i shenimeve)
debug <--------------------------------> gjej gabimet
decode <-------------------------------> deshifroj
decoding <-----------------------------> deshifrim
default <------------------------------> standard
definition <---------------------------> definicion
delete <-------------------------------> hiq
desktop <------------------------------> tryeze
dial <---------------------------------> zgjedh (numrin)
digital <------------------------------> kamere digjitale
digit <--------------------------------> shifer
dimension <----------------------------> dimension
disassembly <--------------------------> zberthim
disconnect <---------------------------> shkeputem
disconnection <------------------------> shkeputje
disk <---------------------------------> disk
disk drive <---------------------------> stacioni i diskut
disk capacity <------------------------> hapesira e diskut ne dispozicion
display quality <----------------------> cilesia e shfaqjes
document <-----------------------------> dokument
download <-----------------------------> shkarko
download <-----------------------------> shkarkim
drag <---------------------------------> terheq
drop <---------------------------------> leshoj
drop <---------------------------------> leshim
E
edit <---------------------------------> perpunoj
editting <-----------------------------> perpunim (editim)
e-mail <-------------------------------> posta elektronike
e-mail <-------------------------------> adresa e-postare
embedded <-----------------------------> e ngulitur (te ngulitura)
erase <--------------------------------> fshij
error <--------------------------------> gabim
exit <---------------------------------> dalje
export <-------------------------------> eksporto
F
favourites <---------------------------> parapelqimet (ne shfletues)
field <--------------------------------> fushe
file <---------------------------------> skedar
find <---------------------------------> kerko
find & replace <-----------------------> kerko dhe zevendeso
flip <---------------------------------> kthe ne anen tjeter
folder <-------------------------------> dosje
font <---------------------------------> font
footer area<---------------------------> teksti i fundit te faqes
form<----------------------------------> formular
format<--------------------------------> formato
formatting<----------------------------> formatim
forum<---------------------------------> forum
frame<---------------------------------> kornize
G
gallery <------------------------------> galeri
game <---------------------------------> loje
graphics <-----------------------------> ilustrime
grid <---------------------------------> rrjet
H
hard disk <----------------------------> disk i forte
heading <------------------------------> kokezim
height <-------------------------------> lartesi
help <---------------------------------> ndihme
hide <---------------------------------> fsheh
highlight <----------------------------> ve ne pah
home page <----------------------------> faqe kryesore
host <---------------------------------> strehues
host server <--------------------------> server strehues
HTML (eiš-ti-em-ell) <-----------------> HTML (he-te-me-le)
HTML attributes <----------------------> Vetite e HTML-se
HTML code <----------------------------> Kodi i HTML-se
HTML file <----------------------------> Skedari i HTML-se
HTML frame <---------------------------> Kornize e HTML-se
HTML source <--------------------------> Burimi i HTML-se
HTML styles <--------------------------> Stilet e HTML-se
hyperlink <----------------------------> hiperlidhje
I
icon <---------------------------------> ikone
ignore <-------------------------------> shperfill
image <--------------------------------> figure, imazh
inbox <--------------------------------> kutia mberritese e postes (elektronike)
insert <-------------------------------> nderfut
install <------------------------------> instalo
installation <-------------------------> instalim
insufficient <-------------------------> i pamjaftueshem
interaction <--------------------------> nderveprim
internal error <-----------------------> gabim i brendshem
internet <-----------------------------> internet
internet cafÚ <------------------------> kafene e internetit
internet provider <--------------------> furnizues i internetit
invalid password <---------------------> fjalekalim i gabuar
IP address <---------------------------> adrese e PI-se
italic cursief <-----------------------> kursiv (i pjerret)
J
justify <------------------------------> drejtvizoj, i drejtevizuar
K
keyboard <-----------------------------> tastiere
kilobyte <-----------------------------> kilobajt
L
label <--------------------------------> etikete
laptop <-------------------------------> kompjuter i vogel
laser printer <------------------------> printer me lazer
layer <--------------------------------> shtrese
layout <-------------------------------> faqosje
legend <-------------------------------> legjende
library <------------------------------> biblioteke
line <---------------------------------> linje
link <---------------------------------> lidhje
link image <---------------------------> imazhi lidhes
link text <----------------------------> teksti lidhes
link text color <----------------------> ngjyra e tekstit lidhes
list <---------------------------------> liste
list <---------------------------------> bej liste me
list <---------------------------------> ve ne liste
list box <-----------------------------> kutia me liste
list item <----------------------------> njeri/njera ... nga lista
load <---------------------------------> ngarko
load file <----------------------------> ngarko skedarin
loading document <---------------------> duke ngarkuar dokumentin
local file <---------------------------> skedar lokal
log <----------------------------------> ditar, liber regjistrimi
logarithm <----------------------------> logaritem
login <--------------------------------> me lejohet hyrja
M
macro <--------------------------------> makro
main title <---------------------------> titulli kryesor
main toolbar <-------------------------> tra (shul) kryesor me vegla
master <-------------------------------> kryesor, mjeshter, padron
media object <-------------------------> objekt nga media
megabyte <-----------------------------> megabajt
memory <-------------------------------> kujtese
menu <---------------------------------> meny (liste e shfletimit)
menu bar <-----------------------------> trau i menyse
merge <--------------------------------> bashko
merge cells <--------------------------> bashko qelizat
merge tables <-------------------------> bashko tabelat
message <------------------------------> mesazh, porosi
microphone <---------------------------> mikrofon
MIDI file <----------------------------> skedar MIDI
modem <--------------------------------> modem
modify <-------------------------------> ndrysho
modify layout <------------------------> ndrysho faqosjen
module <-------------------------------> modul
monitor <------------------------------> monitor
motherboard <--------------------------> kryepllaka (pllaka kryesore)
mouse <--------------------------------> mi
mouse pad <----------------------------> cerge e miut
N
name <---------------------------------> emer
name and path of d <-------------------> emri dhe shtegu i dokumentit
name of variable <---------------------> emri i ndryshores
navigator <----------------------------> shturman
nested table <-------------------------> tabele e mbivendosur
net <----------------------------------> rrjete
new <----------------------------------> i ri/e re
new content <--------------------------> permbajtje e re
newsletter <---------------------------> leter njoftimesh
next error <---------------------------> gabimi tjeter
next page <----------------------------> faqja tjeter
no connection <------------------------> nuk ekziston lidhja
notebook <-----------------------------> bllok shenimesh
notebook <-----------------------------> kompjuter i vogel (mobil)
not enough disk space <----------------> nuk ka vend te mjaftueshem ne disk
O
object <-------------------------------> objekt
object properties <--------------------> vetite e objektit
OK button <----------------------------> pulla OK (okei)
OLE object <---------------------------> Objekti OLE
online <-------------------------------> ne linje
open <---------------------------------> hap
open file <----------------------------> hap skedarin
open HTML file <-----------------------> hap skedarin HTML
option <-------------------------------> opsion
other character <----------------------> shenje tjeter e shkrimit
outbox <-------------------------------> kutia e postes dalese
P
page <---------------------------------> faqe
page background <----------------------> sfondi i faqes
page count <---------------------------> numerimi i faqeve
page format <--------------------------> ndarja e faqes
page layout <--------------------------> faqosja
page margins <-------------------------> margjine e faqes
page number <--------------------------> numri i faqes
page setup <---------------------------> rregullimi i faqes
page styles <--------------------------> stili i faqes
page title <---------------------------> titulli i faqes
paper feed <---------------------------> futja e letres
paper tray <---------------------------> tabaka e letres
paragraph <----------------------------> paragraf
paragraph styles <---------------------> stili i paragrafit
parameter <----------------------------> parameter
password <-----------------------------> fjalekalim
password protected files <-------------> skedare te mbrojtur me fjalekalim
paste <--------------------------------> ngjit
path <---------------------------------> shteg
pixel <--------------------------------> pikel
plotter <------------------------------> makine e vizatimit
pointer <------------------------------> tregues
pop-up menu <--------------------------> meny kercyes
power<---------------------------------> energji
presentation <-------------------------> prezantim
press <--------------------------------> shtyp
preview <------------------------------> shikim paraprak
previous content <---------------------> permbajtje e meparshme
previous error <-----------------------> gabim i meparshem
previous page <------------------------> faqe e meparshme
primary key <--------------------------> šeles kryesor
profile <------------------------------> profil
program <------------------------------> program
program aborted <----------------------> programi e ndali punen
property <-----------------------------> tipar
protect <------------------------------> ruaj, mbroj
print <--------------------------------> shtyp
printer <------------------------------> shtypes, makine shtypi
printout <-----------------------------> kopje e shtypur
publish <------------------------------> publiko
Q
query <--------------------------------> pyetje, kerkese
quiz <---------------------------------> provim (i shpejte)
R
RAM (Random Access Memory) <-----------> Kujtese RAM (Kujtese me Qasje pa Rend)
read <---------------------------------> lexo
read error <---------------------------> gabim i leximit
reading files <------------------------> duke lexuar skedaret
receive (email message) <--------------> prano (nje mesazh e-postar)
record <-------------------------------> e dhene, shenim
record <-------------------------------> incizo
recycle bin <--------------------------> shporta e berllokut
redo <---------------------------------> zhbej
refresh <------------------------------> riperterij
remove <-------------------------------> hiq
rename <-------------------------------> nderro emrin
repeat <-------------------------------> perserit
replace <------------------------------> zevendeso
replace all <--------------------------> zevendeso te gjitha
reply <--------------------------------> kthe pergjijge
report <-------------------------------> raporto
resolution <---------------------------> rezolucion
ROM (Read Only Memory) <---------------> Kujtese ROM (Kujtese Vetem per Lexim)
rotate <-------------------------------> rrotullo
row <----------------------------------> rend, rresht
rulers <-------------------------------> vizore
run <----------------------------------> nis
S
save <---------------------------------> ruaj
save changes <-------------------------> ruaj ndryshimet
save file <----------------------------> ruaj skedarin
save file as <-------------------------> ruaj skedarin si
save page <----------------------------> ruaj faqen
save page as <-------------------------> ruaj faqen si
saving document <----------------------> ruaj dokumentin
saving file failed <-------------------> ruajtja e dokumentit deshtoi
scanner <------------------------------> skaner
screen <-------------------------------> ekran
script <-------------------------------> skript
scroll bar <---------------------------> shtylle e zhvendosjes, tra i zhvendosjes
search <-------------------------------> kerko
search <-------------------------------> kerkim
section <------------------------------> seksion
select <-------------------------------> perzgjedh
select all <---------------------------> perzgjedh te gjitha
sent box <-----------------------------> kutia e dergimit
set break point <----------------------> cakto nderprerjen
setup <--------------------------------> rregullim
search engine <------------------------> makine e kerkimit
sectors <------------------------------> sektoret
send (email) <-------------------------> dergo (mesazhet e-postare)
server <-------------------------------> server
server is not available <--------------> serveri nuk eshte ne dispozicion
server timeout <-----------------------> kohe e kufizuar per reagim nga serveri
service provider <---------------------> dhenes i sherbimeve
setting <------------------------------> tarim
show <---------------------------------> trego
show embedded objects <----------------> trego objektet e ngulitura
single step <--------------------------> hap i vetem
site <---------------------------------> sajt
size <---------------------------------> madhesi
slide <--------------------------------> pamje rreshqitese
slide show <---------------------------> shfaqje me pamje rreshqitese
sound <--------------------------------> ze
sound card <---------------------------> karte e zerit
sound file <---------------------------> skedar i zerit
source <-------------------------------> burim
source file <--------------------------> burimi i skedarit
space <--------------------------------> hapesire
speaker <------------------------------> altoparlant
spell check <--------------------------> kontroll i drejtshkrimit
split <--------------------------------> ndaj
split cell <---------------------------> ndaj qelizen
split table <--------------------------> ndaj tabelen
spreadsheet <--------------------------> flete e punes
standard <-----------------------------> standard
start <--------------------------------> fillo, nis
statistics <---------------------------> statistikat
status bar <---------------------------> shtylla e statusit
step <---------------------------------> hap
stop <---------------------------------> ndal
stream <-------------------------------> rrjedhe (e te dhenave)
submenu <------------------------------> nenmeny
subscribe <----------------------------> abonoj
subscript <----------------------------> nenskript
subtitle <-----------------------------> nentitull
symbol <-------------------------------> simbol
system <-------------------------------> sistem
T
table <--------------------------------> tabele
tag <----------------------------------> etikete
tape <---------------------------------> shirit
tasks <--------------------------------> detyrat
temporary file <-----------------------> skedar i perkohshem
term <---------------------------------> term
text <---------------------------------> tekst
text area <----------------------------> siperfaqja e tekstit
text color <---------------------------> ngjyra e tekstit
text document <------------------------> dokument i tekstit
text effects <-------------------------> efektet e tekstit
text file <----------------------------> skedar i tekstit
text styles <--------------------------> stilet e tekstit
thesaurus <----------------------------> thesar
tile <---------------------------------> tjegull
tool bar <-----------------------------> shtylla me vegla pune
tool box <-----------------------------> kutia me vegla pune
tool <---------------------------------> vegel
track <--------------------------------> gjurme
transparency <-------------------------> tejdukshmeri
true <---------------------------------> e/i vertete
type <---------------------------------> tip
type <---------------------------------> shtyp
typeface <-----------------------------> tipi i shkronjes
U
underline <----------------------------> nenvizo
underscore <---------------------------> nenvije
unexpected <---------------------------> e/i papritur
unnamed <------------------------------> pa emer
unprotected <--------------------------> i pa mbrojtur
untitled <-----------------------------> pa titull
update <-------------------------------> perditesim
upload <-------------------------------> ngarko
URL <----------------------------------> URL
username <-----------------------------> emri i perdoruesit
V
value <--------------------------------> vlera
variable <-----------------------------> ndryshore
virus <--------------------------------> virus
visited link <-------------------------> lidhje e vizituar
visited link color <-------------------> ngjyra e lidhjes se vizituar
W
warning <------------------------------> paralajmerim
web <----------------------------------> ueb
web address <--------------------------> adrese e uebit
web hosting <--------------------------> strehim i uebit
web location <-------------------------> vendndodhje e uebit
weblog <-------------------------------> ditar i uebit
webmaster <----------------------------> kryesues i uebit
web page <-----------------------------> faqe e uebit
web page location <--------------------> vendndodhje e faqes se uebit
website <------------------------------> sajt i uebit
width <--------------------------------> gjeresi
window <-------------------------------> dritare
window title <-------------------------> titulli i dritares
world wide web <-----------------------> uebi i gjere boteror
wizard <-------------------------------> magjistar
workspace <----------------------------> hapesire e punes
write <--------------------------------> shkruaj
Z
zoom <---------------------------------> zmadhim i pamjes
zoom in <------------------------------> rrit pamjen
zoom out <-----------------------------> zvogelo pamjen

V.I.P-71|Data:25 12 2010 -18:09|post:33465|julian zaimi-12695|Data:28 05 2012 -23:35|post:38472|


 
     28 05 2013 (10:44)
  julian zaimi

julian zaimi


Register: 28 05 2012
From: Albania
Points: 1
V.I.P ka thene me pare:

English <------------------------------> Shqip
A
3D effects <---------------------------> efekt 3D (tre-de, tre dimensional)
3D shading <---------------------------> hijezim 3D
3D view <------------------------------> pamje 3D
about <--------------------------------> per
access right <-------------------------> e drejta e hyrjes
activate <-----------------------------> aktivizim
active link <--------------------------> lidhje aktive
active link color <--------------------> ngjyra e lidhjes aktive
address <------------------------------> adrese
address book <-------------------------> liber i adresave
advanced edit <------------------------> redaktim i perparuar
advanced settings <--------------------> parametrat e perparuara
alert <--------------------------------> sinjalizim
alignment <----------------------------> drejtvendosje
animation <----------------------------> gjalleri, film i vizatuar
application <--------------------------> zbatim
apply <--------------------------------> zbatoj
area <---------------------------------> siperfaqe
arrange <------------------------------> rregulloj
arrangement <--------------------------> rregullim
attach invoegen <----------------------> nderfut si bashkengjitje
attachment <---------------------------> bashkengjitje
attribute <----------------------------> tipar
audio <--------------------------------> ze
audio card <---------------------------> karte e zerit
auto format <--------------------------> formatim automatik
auto spell check<----------------------> kontroll automatik i drejtshkrimit
B
background <---------------------------> sfond
bar <----------------------------------> tra
base directory <-----------------------> regjister baze
battery <------------------------------> bateri
bitmap <-------------------------------> (harte me bite, harte bitesh)
blank page<----------------------------> faqe e zbrazet
bold <---------------------------------> i trashe (i trashesuar)
bookmark <-----------------------------> shenjues i faqes
border <-------------------------------> kufizim
break <--------------------------------> nderprerje
brightness <---------------------------> ndrišim
browse <-------------------------------> shfletoj
browser <------------------------------> shfletues
bullet <-------------------------------> kokerr
bulleted <-----------------------------> me kokrra
burn <---------------------------------> djeg (psh. te dhena ne CD)
burner (CD) <--------------------------> djeges (i CD-se)
button <-------------------------------> pulle
byte <---------------------------------> bajt
bytes <--------------------------------> bajte
C
calculator <---------------------------> makine llogaritese
cancel <-------------------------------> anuloj
caption <------------------------------> titull
carrying case <------------------------> šante bartese
cascade <------------------------------> dynd
CD <-----------------------------------> CD (ce-de)
CD-ROM <-------------------------------> CD-ROM (ce-de-rom)
CD writer <----------------------------> shkrues i CD-se (ce-de-se)
cell <---------------------------------> qelize
center <-------------------------------> qender
character <----------------------------> germe
chart <--------------------------------> grafike
chat <---------------------------------> llafosje
chat application <---------------------> aplikacion per llafosje ne linje
chat online <--------------------------> llafosje ne linje
citation <-----------------------------> citim
clear <--------------------------------> liro
close <--------------------------------> mbyll
click <--------------------------------> kliko
code page <----------------------------> kodi i faqes
color <--------------------------------> ngjyre
color resolution <---------------------> rezolucioni i ngjyres
column <-------------------------------> kolone
command <------------------------------> urdher
communication <------------------------> komunikim
compact disk (CD) <--------------------> disk kompakt (DK)
compile <------------------------------> perpilo
component <----------------------------> perberes
composer <-----------------------------> kompozitor
compress <-----------------------------> ngjesh
computer <-----------------------------> kompjuter
computer program <---------------------> program i kompjuterit
configuration <------------------------> afishim i parametrave
connect <------------------------------> lidhem
connection <---------------------------> lidhje
connection type<-----------------------> lloji i lidhjes
connector <----------------------------> lidhes
content <------------------------------> permbajtje
contrast <-----------------------------> kontrast
control <------------------------------> kontroll
continuation <-------------------------> vazhdim (me tutje)
continue <-----------------------------> vazhdo
conversion <---------------------------> shnderrim
copy <---------------------------------> kopjo
copy <---------------------------------> kopje
cover <--------------------------------> pjesa e jashtme
create form <--------------------------> krijo formularin
crop <---------------------------------> prej anet
customize <----------------------------> pershtat sipas perdoruesit
cut <----------------------------------> pres
cut <----------------------------------> prerje
D
database <-----------------------------> skedar me te dhena (shenime)
data source <--------------------------> burimi i te dhenave (i shenimeve)
debug <--------------------------------> gjej gabimet
decode <-------------------------------> deshifroj
decoding <-----------------------------> deshifrim
default <------------------------------> standard
definition <---------------------------> definicion
delete <-------------------------------> hiq
desktop <------------------------------> tryeze
dial <---------------------------------> zgjedh (numrin)
digital <------------------------------> kamere digjitale
digit <--------------------------------> shifer
dimension <----------------------------> dimension
disassembly <--------------------------> zberthim
disconnect <---------------------------> shkeputem
disconnection <------------------------> shkeputje
disk <---------------------------------> disk
disk drive <---------------------------> stacioni i diskut
disk capacity <------------------------> hapesira e diskut ne dispozicion
display quality <----------------------> cilesia e shfaqjes
document <-----------------------------> dokument
download <-----------------------------> shkarko
download <-----------------------------> shkarkim
drag <---------------------------------> terheq
drop <---------------------------------> leshoj
drop <---------------------------------> leshim
E
edit <---------------------------------> perpunoj
editting <-----------------------------> perpunim (editim)
e-mail <-------------------------------> posta elektronike
e-mail <-------------------------------> adresa e-postare
embedded <-----------------------------> e ngulitur (te ngulitura)
erase <--------------------------------> fshij
error <--------------------------------> gabim
exit <---------------------------------> dalje
export <-------------------------------> eksporto
F
favourites <---------------------------> parapelqimet (ne shfletues)
field <--------------------------------> fushe
file <---------------------------------> skedar
find <---------------------------------> kerko
find & replace <-----------------------> kerko dhe zevendeso
flip <---------------------------------> kthe ne anen tjeter
folder <-------------------------------> dosje
font <---------------------------------> font
footer area<---------------------------> teksti i fundit te faqes
form<----------------------------------> formular
format<--------------------------------> formato
formatting<----------------------------> formatim
forum<---------------------------------> forum
frame<---------------------------------> kornize
G
gallery <------------------------------> galeri
game <---------------------------------> loje
graphics <-----------------------------> ilustrime
grid <---------------------------------> rrjet
H
hard disk <----------------------------> disk i forte
heading <------------------------------> kokezim
height <-------------------------------> lartesi
help <---------------------------------> ndihme
hide <---------------------------------> fsheh
highlight <----------------------------> ve ne pah
home page <----------------------------> faqe kryesore
host <---------------------------------> strehues
host server <--------------------------> server strehues
HTML (eiš-ti-em-ell) <-----------------> HTML (he-te-me-le)
HTML attributes <----------------------> Vetite e HTML-se
HTML code <----------------------------> Kodi i HTML-se
HTML file <----------------------------> Skedari i HTML-se
HTML frame <---------------------------> Kornize e HTML-se
HTML source <--------------------------> Burimi i HTML-se
HTML styles <--------------------------> Stilet e HTML-se
hyperlink <----------------------------> hiperlidhje
I
icon <---------------------------------> ikone
ignore <-------------------------------> shperfill
image <--------------------------------> figure, imazh
inbox <--------------------------------> kutia mberritese e postes (elektronike)
insert <-------------------------------> nderfut
install <------------------------------> instalo
installation <-------------------------> instalim
insufficient <-------------------------> i pamjaftueshem
interaction <--------------------------> nderveprim
internal error <-----------------------> gabim i brendshem
internet <-----------------------------> internet
internet cafÚ <------------------------> kafene e internetit
internet provider <--------------------> furnizues i internetit
invalid password <---------------------> fjalekalim i gabuar
IP address <---------------------------> adrese e PI-se
italic cursief <-----------------------> kursiv (i pjerret)
J
justify <------------------------------> drejtvizoj, i drejtevizuar
K
keyboard <-----------------------------> tastiere
kilobyte <-----------------------------> kilobajt
L
label <--------------------------------> etikete
laptop <-------------------------------> kompjuter i vogel
laser printer <------------------------> printer me lazer
layer <--------------------------------> shtrese
layout <-------------------------------> faqosje
legend <-------------------------------> legjende
library <------------------------------> biblioteke
line <---------------------------------> linje
link <---------------------------------> lidhje
link image <---------------------------> imazhi lidhes
link text <----------------------------> teksti lidhes
link text color <----------------------> ngjyra e tekstit lidhes
list <---------------------------------> liste
list <---------------------------------> bej liste me
list <---------------------------------> ve ne liste
list box <-----------------------------> kutia me liste
list item <----------------------------> njeri/njera ... nga lista
load <---------------------------------> ngarko
load file <----------------------------> ngarko skedarin
loading document <---------------------> duke ngarkuar dokumentin
local file <---------------------------> skedar lokal
log <----------------------------------> ditar, liber regjistrimi
logarithm <----------------------------> logaritem
login <--------------------------------> me lejohet hyrja
M
macro <--------------------------------> makro
main title <---------------------------> titulli kryesor
main toolbar <-------------------------> tra (shul) kryesor me vegla
master <-------------------------------> kryesor, mjeshter, padron
media object <-------------------------> objekt nga media
megabyte <-----------------------------> megabajt
memory <-------------------------------> kujtese
menu <---------------------------------> meny (liste e shfletimit)
menu bar <-----------------------------> trau i menyse
merge <--------------------------------> bashko
merge cells <--------------------------> bashko qelizat
merge tables <-------------------------> bashko tabelat
message <------------------------------> mesazh, porosi
microphone <---------------------------> mikrofon
MIDI file <----------------------------> skedar MIDI
modem <--------------------------------> modem
modify <-------------------------------> ndrysho
modify layout <------------------------> ndrysho faqosjen
module <-------------------------------> modul
monitor <------------------------------> monitor
motherboard <--------------------------> kryepllaka (pllaka kryesore)
mouse <--------------------------------> mi
mouse pad <----------------------------> cerge e miut
N
name <---------------------------------> emer
name and path of d <-------------------> emri dhe shtegu i dokumentit
name of variable <---------------------> emri i ndryshores
navigator <----------------------------> shturman
nested table <-------------------------> tabele e mbivendosur
net <----------------------------------> rrjete
new <----------------------------------> i ri/e re
new content <--------------------------> permbajtje e re
newsletter <---------------------------> leter njoftimesh
next error <---------------------------> gabimi tjeter
next page <----------------------------> faqja tjeter
no connection <------------------------> nuk ekziston lidhja
notebook <-----------------------------> bllok shenimesh
notebook <-----------------------------> kompjuter i vogel (mobil)
not enough disk space <----------------> nuk ka vend te mjaftueshem ne disk
O
object <-------------------------------> objekt
object properties <--------------------> vetite e objektit
OK button <----------------------------> pulla OK (okei)
OLE object <---------------------------> Objekti OLE
online <-------------------------------> ne linje
open <---------------------------------> hap
open file <----------------------------> hap skedarin
open HTML file <-----------------------> hap skedarin HTML
option <-------------------------------> opsion
other character <----------------------> shenje tjeter e shkrimit
outbox <-------------------------------> kutia e postes dalese
P
page <---------------------------------> faqe
page background <----------------------> sfondi i faqes
page count <---------------------------> numerimi i faqeve
page format <--------------------------> ndarja e faqes
page layout <--------------------------> faqosja
page margins <-------------------------> margjine e faqes
page number <--------------------------> numri i faqes
page setup <---------------------------> rregullimi i faqes
page styles <--------------------------> stili i faqes
page title <---------------------------> titulli i faqes
paper feed <---------------------------> futja e letres
paper tray <---------------------------> tabaka e letres
paragraph <----------------------------> paragraf
paragraph styles <---------------------> stili i paragrafit
parameter <----------------------------> parameter
password <-----------------------------> fjalekalim
password protected files <-------------> skedare te mbrojtur me fjalekalim
paste <--------------------------------> ngjit
path <---------------------------------> shteg
pixel <--------------------------------> pikel
plotter <------------------------------> makine e vizatimit
pointer <------------------------------> tregues
pop-up menu <--------------------------> meny kercyes
power<---------------------------------> energji
presentation <-------------------------> prezantim
press <--------------------------------> shtyp
preview <------------------------------> shikim paraprak
previous content <---------------------> permbajtje e meparshme
previous error <-----------------------> gabim i meparshem
previous page <------------------------> faqe e meparshme
primary key <--------------------------> šeles kryesor
profile <------------------------------> profil
program <------------------------------> program
program aborted <----------------------> programi e ndali punen
property <-----------------------------> tipar
protect <------------------------------> ruaj, mbroj
print <--------------------------------> shtyp
printer <------------------------------> shtypes, makine shtypi
printout <-----------------------------> kopje e shtypur
publish <------------------------------> publiko
Q
query <--------------------------------> pyetje, kerkese
quiz <---------------------------------> provim (i shpejte)
R
RAM (Random Access Memory) <-----------> Kujtese RAM (Kujtese me Qasje pa Rend)
read <---------------------------------> lexo
read error <---------------------------> gabim i leximit
reading files <------------------------> duke lexuar skedaret
receive (email message) <--------------> prano (nje mesazh e-postar)
record <-------------------------------> e dhene, shenim
record <-------------------------------> incizo
recycle bin <--------------------------> shporta e berllokut
redo <---------------------------------> zhbej
refresh <------------------------------> riperterij
remove <-------------------------------> hiq
rename <-------------------------------> nderro emrin
repeat <-------------------------------> perserit
replace <------------------------------> zevendeso
replace all <--------------------------> zevendeso te gjitha
reply <--------------------------------> kthe pergjijge
report <-------------------------------> raporto
resolution <---------------------------> rezolucion
ROM (Read Only Memory) <---------------> Kujtese ROM (Kujtese Vetem per Lexim)
rotate <-------------------------------> rrotullo
row <----------------------------------> rend, rresht
rulers <-------------------------------> vizore
run <----------------------------------> nis
S
save <---------------------------------> ruaj
save changes <-------------------------> ruaj ndryshimet
save file <----------------------------> ruaj skedarin
save file as <-------------------------> ruaj skedarin si
save page <----------------------------> ruaj faqen
save page as <-------------------------> ruaj faqen si
saving document <----------------------> ruaj dokumentin
saving file failed <-------------------> ruajtja e dokumentit deshtoi
scanner <------------------------------> skaner
screen <-------------------------------> ekran
script <-------------------------------> skript
scroll bar <---------------------------> shtylle e zhvendosjes, tra i zhvendosjes
search <-------------------------------> kerko
search <-------------------------------> kerkim
section <------------------------------> seksion
select <-------------------------------> perzgjedh
select all <---------------------------> perzgjedh te gjitha
sent box <-----------------------------> kutia e dergimit
set break point <----------------------> cakto nderprerjen
setup <--------------------------------> rregullim
search engine <------------------------> makine e kerkimit
sectors <------------------------------> sektoret
send (email) <-------------------------> dergo (mesazhet e-postare)
server <-------------------------------> server
server is not available <--------------> serveri nuk eshte ne dispozicion
server timeout <-----------------------> kohe e kufizuar per reagim nga serveri
service provider <---------------------> dhenes i sherbimeve
setting <------------------------------> tarim
show <---------------------------------> trego
show embedded objects <----------------> trego objektet e ngulitura
single step <--------------------------> hap i vetem
site <---------------------------------> sajt
size <---------------------------------> madhesi
slide <--------------------------------> pamje rreshqitese
slide show <---------------------------> shfaqje me pamje rreshqitese
sound <--------------------------------> ze
sound card <---------------------------> karte e zerit
sound file <---------------------------> skedar i zerit
source <-------------------------------> burim
source file <--------------------------> burimi i skedarit
space <--------------------------------> hapesire
speaker <------------------------------> altoparlant
spell check <--------------------------> kontroll i drejtshkrimit
split <--------------------------------> ndaj
split cell <---------------------------> ndaj qelizen
split table <--------------------------> ndaj tabelen
spreadsheet <--------------------------> flete e punes
standard <-----------------------------> standard
start <--------------------------------> fillo, nis
statistics <---------------------------> statistikat
status bar <---------------------------> shtylla e statusit
step <---------------------------------> hap
stop <---------------------------------> ndal
stream <-------------------------------> rrjedhe (e te dhenave)
submenu <------------------------------> nenmeny
subscribe <----------------------------> abonoj
subscript <----------------------------> nenskript
subtitle <-----------------------------> nentitull
symbol <-------------------------------> simbol
system <-------------------------------> sistem
T
table <--------------------------------> tabele
tag <----------------------------------> etikete
tape <---------------------------------> shirit
tasks <--------------------------------> detyrat
temporary file <-----------------------> skedar i perkohshem
term <---------------------------------> term
text <---------------------------------> tekst
text area <----------------------------> siperfaqja e tekstit
text color <---------------------------> ngjyra e tekstit
text document <------------------------> dokument i tekstit
text effects <-------------------------> efektet e tekstit
text file <----------------------------> skedar i tekstit
text styles <--------------------------> stilet e tekstit
thesaurus <----------------------------> thesar
tile <---------------------------------> tjegull
tool bar <-----------------------------> shtylla me vegla pune
tool box <-----------------------------> kutia me vegla pune
tool <---------------------------------> vegel
track <--------------------------------> gjurme
transparency <-------------------------> tejdukshmeri
true <---------------------------------> e/i vertete
type <---------------------------------> tip
type <---------------------------------> shtyp
typeface <-----------------------------> tipi i shkronjes
U
underline <----------------------------> nenvizo
underscore <---------------------------> nenvije
unexpected <---------------------------> e/i papritur
unnamed <------------------------------> pa emer
unprotected <--------------------------> i pa mbrojtur
untitled <-----------------------------> pa titull
update <-------------------------------> perditesim
upload <-------------------------------> ngarko
URL <----------------------------------> URL
username <-----------------------------> emri i perdoruesit
V
value <--------------------------------> vlera
variable <-----------------------------> ndryshore
virus <--------------------------------> virus
visited link <-------------------------> lidhje e vizituar
visited link color <-------------------> ngjyra e lidhjes se vizituar
W
warning <------------------------------> paralajmerim
web <----------------------------------> ueb
web address <--------------------------> adrese e uebit
web hosting <--------------------------> strehim i uebit
web location <-------------------------> vendndodhje e uebit
weblog <-------------------------------> ditar i uebit
webmaster <----------------------------> kryesues i uebit
web page <-----------------------------> faqe e uebit
web page location <--------------------> vendndodhje e faqes se uebit
website <------------------------------> sajt i uebit
width <--------------------------------> gjeresi
window <-------------------------------> dritare
window title <-------------------------> titulli i dritares
world wide web <-----------------------> uebi i gjere boteror
wizard <-------------------------------> magjistar
workspace <----------------------------> hapesire e punes
write <--------------------------------> shkruaj
Z
zoom <---------------------------------> zmadhim i pamjes
zoom in <------------------------------> rrit pamjen
zoom out <-----------------------------> zvogelo pamjen

V.I.P-71|Data:25 12 2010 -18:09|post:33465|


 
     28 05 2012 (23:35)
  V.I.P

V.I.P


Register: 28 01 2010
From:
Points: 1376

English <------------------------------> Shqip
A
3D effects <---------------------------> efekt 3D (tre-de, tre dimensional)
3D shading <---------------------------> hijezim 3D
3D view <------------------------------> pamje 3D
about <--------------------------------> per
access right <-------------------------> e drejta e hyrjes
activate <-----------------------------> aktivizim
active link <--------------------------> lidhje aktive
active link color <--------------------> ngjyra e lidhjes aktive
address <------------------------------> adrese
address book <-------------------------> liber i adresave
advanced edit <------------------------> redaktim i perparuar
advanced settings <--------------------> parametrat e perparuara
alert <--------------------------------> sinjalizim
alignment <----------------------------> drejtvendosje
animation <----------------------------> gjalleri, film i vizatuar
application <--------------------------> zbatim
apply <--------------------------------> zbatoj
area <---------------------------------> siperfaqe
arrange <------------------------------> rregulloj
arrangement <--------------------------> rregullim
attach invoegen <----------------------> nderfut si bashkengjitje
attachment <---------------------------> bashkengjitje
attribute <----------------------------> tipar
audio <--------------------------------> ze
audio card <---------------------------> karte e zerit
auto format <--------------------------> formatim automatik
auto spell check<----------------------> kontroll automatik i drejtshkrimit
B
background <---------------------------> sfond
bar <----------------------------------> tra
base directory <-----------------------> regjister baze
battery <------------------------------> bateri
bitmap <-------------------------------> (harte me bite, harte bitesh)
blank page<----------------------------> faqe e zbrazet
bold <---------------------------------> i trashe (i trashesuar)
bookmark <-----------------------------> shenjues i faqes
border <-------------------------------> kufizim
break <--------------------------------> nderprerje
brightness <---------------------------> ndrišim
browse <-------------------------------> shfletoj
browser <------------------------------> shfletues
bullet <-------------------------------> kokerr
bulleted <-----------------------------> me kokrra
burn <---------------------------------> djeg (psh. te dhena ne CD)
burner (CD) <--------------------------> djeges (i CD-se)
button <-------------------------------> pulle
byte <---------------------------------> bajt
bytes <--------------------------------> bajte
C
calculator <---------------------------> makine llogaritese
cancel <-------------------------------> anuloj
caption <------------------------------> titull
carrying case <------------------------> šante bartese
cascade <------------------------------> dynd
CD <-----------------------------------> CD (ce-de)
CD-ROM <-------------------------------> CD-ROM (ce-de-rom)
CD writer <----------------------------> shkrues i CD-se (ce-de-se)
cell <---------------------------------> qelize
center <-------------------------------> qender
character <----------------------------> germe
chart <--------------------------------> grafike
chat <---------------------------------> llafosje
chat application <---------------------> aplikacion per llafosje ne linje
chat online <--------------------------> llafosje ne linje
citation <-----------------------------> citim
clear <--------------------------------> liro
close <--------------------------------> mbyll
click <--------------------------------> kliko
code page <----------------------------> kodi i faqes
color <--------------------------------> ngjyre
color resolution <---------------------> rezolucioni i ngjyres
column <-------------------------------> kolone
command <------------------------------> urdher
communication <------------------------> komunikim
compact disk (CD) <--------------------> disk kompakt (DK)
compile <------------------------------> perpilo
component <----------------------------> perberes
composer <-----------------------------> kompozitor
compress <-----------------------------> ngjesh
computer <-----------------------------> kompjuter
computer program <---------------------> program i kompjuterit
configuration <------------------------> afishim i parametrave
connect <------------------------------> lidhem
connection <---------------------------> lidhje
connection type<-----------------------> lloji i lidhjes
connector <----------------------------> lidhes
content <------------------------------> permbajtje
contrast <-----------------------------> kontrast
control <------------------------------> kontroll
continuation <-------------------------> vazhdim (me tutje)
continue <-----------------------------> vazhdo
conversion <---------------------------> shnderrim
copy <---------------------------------> kopjo
copy <---------------------------------> kopje
cover <--------------------------------> pjesa e jashtme
create form <--------------------------> krijo formularin
crop <---------------------------------> prej anet
customize <----------------------------> pershtat sipas perdoruesit
cut <----------------------------------> pres
cut <----------------------------------> prerje
D
database <-----------------------------> skedar me te dhena (shenime)
data source <--------------------------> burimi i te dhenave (i shenimeve)
debug <--------------------------------> gjej gabimet
decode <-------------------------------> deshifroj
decoding <-----------------------------> deshifrim
default <------------------------------> standard
definition <---------------------------> definicion
delete <-------------------------------> hiq
desktop <------------------------------> tryeze
dial <---------------------------------> zgjedh (numrin)
digital <------------------------------> kamere digjitale
digit <--------------------------------> shifer
dimension <----------------------------> dimension
disassembly <--------------------------> zberthim
disconnect <---------------------------> shkeputem
disconnection <------------------------> shkeputje
disk <---------------------------------> disk
disk drive <---------------------------> stacioni i diskut
disk capacity <------------------------> hapesira e diskut ne dispozicion
display quality <----------------------> cilesia e shfaqjes
document <-----------------------------> dokument
download <-----------------------------> shkarko
download <-----------------------------> shkarkim
drag <---------------------------------> terheq
drop <---------------------------------> leshoj
drop <---------------------------------> leshim
E
edit <---------------------------------> perpunoj
editting <-----------------------------> perpunim (editim)
e-mail <-------------------------------> posta elektronike
e-mail <-------------------------------> adresa e-postare
embedded <-----------------------------> e ngulitur (te ngulitura)
erase <--------------------------------> fshij
error <--------------------------------> gabim
exit <---------------------------------> dalje
export <-------------------------------> eksporto
F
favourites <---------------------------> parapelqimet (ne shfletues)
field <--------------------------------> fushe
file <---------------------------------> skedar
find <---------------------------------> kerko
find & replace <-----------------------> kerko dhe zevendeso
flip <---------------------------------> kthe ne anen tjeter
folder <-------------------------------> dosje
font <---------------------------------> font
footer area<---------------------------> teksti i fundit te faqes
form<----------------------------------> formular
format<--------------------------------> formato
formatting<----------------------------> formatim
forum<---------------------------------> forum
frame<---------------------------------> kornize
G
gallery <------------------------------> galeri
game <---------------------------------> loje
graphics <-----------------------------> ilustrime
grid <---------------------------------> rrjet
H
hard disk <----------------------------> disk i forte
heading <------------------------------> kokezim
height <-------------------------------> lartesi
help <---------------------------------> ndihme
hide <---------------------------------> fsheh
highlight <----------------------------> ve ne pah
home page <----------------------------> faqe kryesore
host <---------------------------------> strehues
host server <--------------------------> server strehues
HTML (eiš-ti-em-ell) <-----------------> HTML (he-te-me-le)
HTML attributes <----------------------> Vetite e HTML-se
HTML code <----------------------------> Kodi i HTML-se
HTML file <----------------------------> Skedari i HTML-se
HTML frame <---------------------------> Kornize e HTML-se
HTML source <--------------------------> Burimi i HTML-se
HTML styles <--------------------------> Stilet e HTML-se
hyperlink <----------------------------> hiperlidhje
I
icon <---------------------------------> ikone
ignore <-------------------------------> shperfill
image <--------------------------------> figure, imazh
inbox <--------------------------------> kutia mberritese e postes (elektronike)
insert <-------------------------------> nderfut
install <------------------------------> instalo
installation <-------------------------> instalim
insufficient <-------------------------> i pamjaftueshem
interaction <--------------------------> nderveprim
internal error <-----------------------> gabim i brendshem
internet <-----------------------------> internet
internet cafÚ <------------------------> kafene e internetit
internet provider <--------------------> furnizues i internetit
invalid password <---------------------> fjalekalim i gabuar
IP address <---------------------------> adrese e PI-se
italic cursief <-----------------------> kursiv (i pjerret)
J
justify <------------------------------> drejtvizoj, i drejtevizuar
K
keyboard <-----------------------------> tastiere
kilobyte <-----------------------------> kilobajt
L
label <--------------------------------> etikete
laptop <-------------------------------> kompjuter i vogel
laser printer <------------------------> printer me lazer
layer <--------------------------------> shtrese
layout <-------------------------------> faqosje
legend <-------------------------------> legjende
library <------------------------------> biblioteke
line <---------------------------------> linje
link <---------------------------------> lidhje
link image <---------------------------> imazhi lidhes
link text <----------------------------> teksti lidhes
link text color <----------------------> ngjyra e tekstit lidhes
list <---------------------------------> liste
list <---------------------------------> bej liste me
list <---------------------------------> ve ne liste
list box <-----------------------------> kutia me liste
list item <----------------------------> njeri/njera ... nga lista
load <---------------------------------> ngarko
load file <----------------------------> ngarko skedarin
loading document <---------------------> duke ngarkuar dokumentin
local file <---------------------------> skedar lokal
log <----------------------------------> ditar, liber regjistrimi
logarithm <----------------------------> logaritem
login <--------------------------------> me lejohet hyrja
M
macro <--------------------------------> makro
main title <---------------------------> titulli kryesor
main toolbar <-------------------------> tra (shul) kryesor me vegla
master <-------------------------------> kryesor, mjeshter, padron
media object <-------------------------> objekt nga media
megabyte <-----------------------------> megabajt
memory <-------------------------------> kujtese
menu <---------------------------------> meny (liste e shfletimit)
menu bar <-----------------------------> trau i menyse
merge <--------------------------------> bashko
merge cells <--------------------------> bashko qelizat
merge tables <-------------------------> bashko tabelat
message <------------------------------> mesazh, porosi
microphone <---------------------------> mikrofon
MIDI file <----------------------------> skedar MIDI
modem <--------------------------------> modem
modify <-------------------------------> ndrysho
modify layout <------------------------> ndrysho faqosjen
module <-------------------------------> modul
monitor <------------------------------> monitor
motherboard <--------------------------> kryepllaka (pllaka kryesore)
mouse <--------------------------------> mi
mouse pad <----------------------------> cerge e miut
N
name <---------------------------------> emer
name and path of d <-------------------> emri dhe shtegu i dokumentit
name of variable <---------------------> emri i ndryshores
navigator <----------------------------> shturman
nested table <-------------------------> tabele e mbivendosur
net <----------------------------------> rrjete
new <----------------------------------> i ri/e re
new content <--------------------------> permbajtje e re
newsletter <---------------------------> leter njoftimesh
next error <---------------------------> gabimi tjeter
next page <----------------------------> faqja tjeter
no connection <------------------------> nuk ekziston lidhja
notebook <-----------------------------> bllok shenimesh
notebook <-----------------------------> kompjuter i vogel (mobil)
not enough disk space <----------------> nuk ka vend te mjaftueshem ne disk
O
object <-------------------------------> objekt
object properties <--------------------> vetite e objektit
OK button <----------------------------> pulla OK (okei)
OLE object <---------------------------> Objekti OLE
online <-------------------------------> ne linje
open <---------------------------------> hap
open file <----------------------------> hap skedarin
open HTML file <-----------------------> hap skedarin HTML
option <-------------------------------> opsion
other character <----------------------> shenje tjeter e shkrimit
outbox <-------------------------------> kutia e postes dalese
P
page <---------------------------------> faqe
page background <----------------------> sfondi i faqes
page count <---------------------------> numerimi i faqeve
page format <--------------------------> ndarja e faqes
page layout <--------------------------> faqosja
page margins <-------------------------> margjine e faqes
page number <--------------------------> numri i faqes
page setup <---------------------------> rregullimi i faqes
page styles <--------------------------> stili i faqes
page title <---------------------------> titulli i faqes
paper feed <---------------------------> futja e letres
paper tray <---------------------------> tabaka e letres
paragraph <----------------------------> paragraf
paragraph styles <---------------------> stili i paragrafit
parameter <----------------------------> parameter
password <-----------------------------> fjalekalim
password protected files <-------------> skedare te mbrojtur me fjalekalim
paste <--------------------------------> ngjit
path <---------------------------------> shteg
pixel <--------------------------------> pikel
plotter <------------------------------> makine e vizatimit
pointer <------------------------------> tregues
pop-up menu <--------------------------> meny kercyes
power<---------------------------------> energji
presentation <-------------------------> prezantim
press <--------------------------------> shtyp
preview <------------------------------> shikim paraprak
previous content <---------------------> permbajtje e meparshme
previous error <-----------------------> gabim i meparshem
previous page <------------------------> faqe e meparshme
primary key <--------------------------> šeles kryesor
profile <------------------------------> profil
program <------------------------------> program
program aborted <----------------------> programi e ndali punen
property <-----------------------------> tipar
protect <------------------------------> ruaj, mbroj
print <--------------------------------> shtyp
printer <------------------------------> shtypes, makine shtypi
printout <-----------------------------> kopje e shtypur
publish <------------------------------> publiko
Q
query <--------------------------------> pyetje, kerkese
quiz <---------------------------------> provim (i shpejte)
R
RAM (Random Access Memory) <-----------> Kujtese RAM (Kujtese me Qasje pa Rend)
read <---------------------------------> lexo
read error <---------------------------> gabim i leximit
reading files <------------------------> duke lexuar skedaret
receive (email message) <--------------> prano (nje mesazh e-postar)
record <-------------------------------> e dhene, shenim
record <-------------------------------> incizo
recycle bin <--------------------------> shporta e berllokut
redo <---------------------------------> zhbej
refresh <------------------------------> riperterij
remove <-------------------------------> hiq
rename <-------------------------------> nderro emrin
repeat <-------------------------------> perserit
replace <------------------------------> zevendeso
replace all <--------------------------> zevendeso te gjitha
reply <--------------------------------> kthe pergjijge
report <-------------------------------> raporto
resolution <---------------------------> rezolucion
ROM (Read Only Memory) <---------------> Kujtese ROM (Kujtese Vetem per Lexim)
rotate <-------------------------------> rrotullo
row <----------------------------------> rend, rresht
rulers <-------------------------------> vizore
run <----------------------------------> nis
S
save <---------------------------------> ruaj
save changes <-------------------------> ruaj ndryshimet
save file <----------------------------> ruaj skedarin
save file as <-------------------------> ruaj skedarin si
save page <----------------------------> ruaj faqen
save page as <-------------------------> ruaj faqen si
saving document <----------------------> ruaj dokumentin
saving file failed <-------------------> ruajtja e dokumentit deshtoi
scanner <------------------------------> skaner
screen <-------------------------------> ekran
script <-------------------------------> skript
scroll bar <---------------------------> shtylle e zhvendosjes, tra i zhvendosjes
search <-------------------------------> kerko
search <-------------------------------> kerkim
section <------------------------------> seksion
select <-------------------------------> perzgjedh
select all <---------------------------> perzgjedh te gjitha
sent box <-----------------------------> kutia e dergimit
set break point <----------------------> cakto nderprerjen
setup <--------------------------------> rregullim
search engine <------------------------> makine e kerkimit
sectors <------------------------------> sektoret
send (email) <-------------------------> dergo (mesazhet e-postare)
server <-------------------------------> server
server is not available <--------------> serveri nuk eshte ne dispozicion
server timeout <-----------------------> kohe e kufizuar per reagim nga serveri
service provider <---------------------> dhenes i sherbimeve
setting <------------------------------> tarim
show <---------------------------------> trego
show embedded objects <----------------> trego objektet e ngulitura
single step <--------------------------> hap i vetem
site <---------------------------------> sajt
size <---------------------------------> madhesi
slide <--------------------------------> pamje rreshqitese
slide show <---------------------------> shfaqje me pamje rreshqitese
sound <--------------------------------> ze
sound card <---------------------------> karte e zerit
sound file <---------------------------> skedar i zerit
source <-------------------------------> burim
source file <--------------------------> burimi i skedarit
space <--------------------------------> hapesire
speaker <------------------------------> altoparlant
spell check <--------------------------> kontroll i drejtshkrimit
split <--------------------------------> ndaj
split cell <---------------------------> ndaj qelizen
split table <--------------------------> ndaj tabelen
spreadsheet <--------------------------> flete e punes
standard <-----------------------------> standard
start <--------------------------------> fillo, nis
statistics <---------------------------> statistikat
status bar <---------------------------> shtylla e statusit
step <---------------------------------> hap
stop <---------------------------------> ndal
stream <-------------------------------> rrjedhe (e te dhenave)
submenu <------------------------------> nenmeny
subscribe <----------------------------> abonoj
subscript <----------------------------> nenskript
subtitle <-----------------------------> nentitull
symbol <-------------------------------> simbol
system <-------------------------------> sistem
T
table <--------------------------------> tabele
tag <----------------------------------> etikete
tape <---------------------------------> shirit
tasks <--------------------------------> detyrat
temporary file <-----------------------> skedar i perkohshem
term <---------------------------------> term
text <---------------------------------> tekst
text area <----------------------------> siperfaqja e tekstit
text color <---------------------------> ngjyra e tekstit
text document <------------------------> dokument i tekstit
text effects <-------------------------> efektet e tekstit
text file <----------------------------> skedar i tekstit
text styles <--------------------------> stilet e tekstit
thesaurus <----------------------------> thesar
tile <---------------------------------> tjegull
tool bar <-----------------------------> shtylla me vegla pune
tool box <-----------------------------> kutia me vegla pune
tool <---------------------------------> vegel
track <--------------------------------> gjurme
transparency <-------------------------> tejdukshmeri
true <---------------------------------> e/i vertete
type <---------------------------------> tip
type <---------------------------------> shtyp
typeface <-----------------------------> tipi i shkronjes
U
underline <----------------------------> nenvizo
underscore <---------------------------> nenvije
unexpected <---------------------------> e/i papritur
unnamed <------------------------------> pa emer
unprotected <--------------------------> i pa mbrojtur
untitled <-----------------------------> pa titull
update <-------------------------------> perditesim
upload <-------------------------------> ngarko
URL <----------------------------------> URL
username <-----------------------------> emri i perdoruesit
V
value <--------------------------------> vlera
variable <-----------------------------> ndryshore
virus <--------------------------------> virus
visited link <-------------------------> lidhje e vizituar
visited link color <-------------------> ngjyra e lidhjes se vizituar
W
warning <------------------------------> paralajmerim
web <----------------------------------> ueb
web address <--------------------------> adrese e uebit
web hosting <--------------------------> strehim i uebit
web location <-------------------------> vendndodhje e uebit
weblog <-------------------------------> ditar i uebit
webmaster <----------------------------> kryesues i uebit
web page <-----------------------------> faqe e uebit
web page location <--------------------> vendndodhje e faqes se uebit
website <------------------------------> sajt i uebit
width <--------------------------------> gjeresi
window <-------------------------------> dritare
window title <-------------------------> titulli i dritares
world wide web <-----------------------> uebi i gjere boteror
wizard <-------------------------------> magjistar
workspace <----------------------------> hapesire e punes
write <--------------------------------> shkruaj
Z
zoom <---------------------------------> zmadhim i pamjes
zoom in <------------------------------> rrit pamjen
zoom out <-----------------------------> zvogelo pamjen
 
     25 12 2010 (18:09)
Pages     Key     1 Page 1 Total:4 post